Viden på 15 minutter

Cirkulær økonomi er på alles læber – og også et tema på LOOP Forum, der finder sted d. 26. og 27. april i København. Men hvad er den nyeste viden, og hvilke gode erfaringer er gjort? Det kan du blive klogere på, hvis du kigger forbi GTS-standen nr. 70, hvor GTS-specialister hele dagen holder spændende oplæg, der gør dig klogere i mulighederne i den cirkulære økonomi. Kig forbi – vi glæder os til at se dig!Read more


Tre nye tiltag skal sænke Legionella i brugsvandet

I et tværfagligt projektsamarbejde, hvor bl.a. et GTS-institut og SSI er gået sammen, er der udviklet tre konkrete løsningsforslag, der skal medvirke til at nedsætte forekomsten af den dødelige bakterie Legionella i brugsvandet i Danmark.Read more


Ikke-godkendt løsning reddet af brandtest

En test hos et GTS-institut betød, at der kom styr på dokumentationen, efter gennemføringer i en boligforening var tætnet med en skum, som ikke var godkendt til formålet. Forløbet viser, at udfordringer til tider kan løses på måder, man ikke kendte til – bl.a. ved hjælp af gode testfaciliteter. Read more


Nyudviklet værktøj kan kortlægge danske plejecentres indeklima

En undersøgelse viser, at der findes store udsving i indeklimaet på danske plejecentre. Med et nyt værktøj kan bygningsansvarlige få hjælp, til at sætte målrettet ind, for at forbedre indeklimaet på de enkelte plejehjem.Read more


Få indblik i dansk cirkulær økonomi med GTS på LOOP Forum

GTS deltager igen i år i LOOP Forum, hvor du i et spændende program, sammensat af GTS, får præsenteret en række danske cases, der viser, hvordan der succesfuldt er arbejdet med cirkulær økonomi. Efterfølgende vil der være en paneldebat.Read more


Danske Space Explorers går sammen i partnerskab

I et stort partnerskab går en lang række danske aktører, herunder to GTS-institutter, sammen om at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af et styrket Space Exploration miljø i Danmark i perioden 2023-2025.Read more


Debatindlæg: Den danske vandsektor har nøglen til den globale vandkrise

Kronik af Mette Vestergaard, CEO i DHI, og Mads Helleberg Dorff, Branchechef i DI Vand

Vinterens oversvømmelser, den historiske tørke i Frankrig og Italien samt opdagelsen af PFAS i vores vandmiljøer og drikkevand er eksempler fra egne breddegrader på den vandkrise, hele verden befinder sig i.

Det globale behov for nye bæredygtige vandløsninger og villigheden til nye investeringer i vandteknologi har aldrig været højere. Halvdelen af verdens befolkning er udfordret med for meget, for lidt og urent vand som konsekvens af klimaforandringerne, øget befolkningstilvækst og urbanisering. Dertil kommer en lang række andre vandrelaterede problemer. F.eks. udledes 80 pct. af verdens spildevand urenset til skade for miljø, sundhed og klima.

Verdensbanken skønner, at der skal investeres 7.000 milliarder kroner frem til 2030 for at opfylde basale behov for rent vand og sanitet. Alvoren understreges ved den globale vandkonference i marts i FN’s hovedkvarter, som var den største i omkring 50 år.

Den globale vandkrise kræver handling

FN havde en vigtig opgave under vandkonferencen: at få medlemslandene til at forpligte sig til konkrete, handlingsorienterede tiltag, der skal sikre, at vi når i mål med vandrelaterede verdensmål på globalt plan inden 2030. Tidligere FN-konferencer har vist sig at resultere i flere hensigtserklæringer end konkrete tiltag, og det var altafgørende, at det samme ikke skete i New York. Det er for tidligt at konkludere på alt, der er kommet ud af konferencen, men fokus har været på den såkaldte Water Action Agenda med eftertryk på ”handling”.

FN forudser, at op til 1,6 milliarder mennesker vil mangle adgang til sikkert drikkevand i 2030. Desuden står vandsektoren for 4-6 % af verdens elforbrug, og det tal vil stige, efterhånden som der kommer flere og flere spildevands- og rensningsanlæg til at opfylde Verdensmålene. Derfor er det vigtigt også at tænke energiforbrug ind, når vi taler om optimering og grøn omstilling af vandsektoren.

Danmark har løsningerne

Der er behov for innovation og ny teknologi til at løse verdens vandproblemer. Og her står Danmark stærkt. Med størst eksport af vandteknologi og flest vandpatenter pr. indbygger årligt på tværs af Europa ligger Danmark på en klar førsteplads i Europa. Branchen bidrager med ca. 2.500 kroner pr. dansker i eksport årligt.

Vores styrkeposition bygger bl.a. på en række virksomheder, som er førende globalt, og et stærkt økosystem af SMV’er, forskningsinstitutioner og myndigheder. Med det udgangspunkt har vi en forpligtelse og mulighed for at udbygge vores danske styrkeposition til gavn for miljø og klima i verden og til gavn for vækst og velfærd i Danmark.

En rapport fra 2022 udarbejdet af DHI for blandt andet DI Vand viser for eksempel, at global implementering af dansk spildevandsteknologi kan reducere den samlede udledning af klimagasser svarende til syv gange Danmarks samlede udledninger af klimagasser. Vi har med andre ord alle forudsætninger for at vise verden vejen til handling i den grønne omstilling.

Giv Danmark rammevilkårene til at løse den globale vandkrise

Men vi skal handle, hvis vi skal fastholde vores førerposition på vandområdet. I februar viste nye tal, at vores måske tætteste konkurrent, Nederlandene, har formået at øge sin eksport med op mod 40 pct. siden 2015, mens Danmark i samme periode kun er vækstet med ca. 20 pct. Tilsvarende viser en analyse fra Akademiet for Tekniske Videnskaber, at verden overhaler os på vandpatenter.

Hvis Danmark fortsat skal hjælpe verden med at løse vandkrisen, er vi derfor nødt til at opprioritere vandsektoren herhjemme. Der er behov for rammevilkår for vandsektoren med mere langsigtet og strategisk fokus på eksport og vækst. Herunder bør finansieringen af eksportstrategien for vand forlænges udover 2023. Og der er behov for investeringer i forskning og udvikling af fremtidens teknologiske løsninger, hvis vi skal fastholde vores styrkeposition. Desværre ser vi et fald i forsknings- og udviklingsmidler til vandsektoren senest i februar ved udmøntningen af 3,6 mia. kr. fra forskningsreserven.

Erfaringerne viser, at de danske forsyningsselskaber er stærke ambassadører for danske løsninger i udlandet, da de kan tale i øjenhøjde med de udenlandske forsyningsselskaber om deres konkrete problemstillinger. Danske rammer og lovgivning skal derfor muliggøre og støtte forsyningsselskabernes samarbejde med den private vandsektor.

Det er også afgørende, at den danske miljølovgivning sætter barren for miljøbeskyttelse højt, så de danske virksomheder og forsyninger i vandsektoren udfordres og motiveres til at udvikle nye løsninger til den grønne omstilling i Danmark, som efterfølgende kan være med til at gøre en positiv forskel i udlandet. Og lad os arbejde for at løfte barren i europæisk miljølovgivning, så der kan skabes yderligere efterspørgsel efter de danske løsninger. Her kan Danmark med ro i sindet rykke frem i bussen.

Efter vores mening kan Danmark bidrage til at løse den globale vandkrise gennem vores danske løsninger, erfaringer og viden. FN’s vandkonference har været en oplagt lejlighed til at vise, hvilken forskel danske løsninger og viden kan gøre for resten af verden, men vi er nødt til at smøge ærmerne op, hvis Danmark også i fremtiden skal hjælpe verden til at løse den stigende vandkrise.


Mød britisk ekspert i cirkulær økonomi ifm. LOOP forum

GTS deltager med konference og stand ifm. LOOP Forum 2023. Mød bl.a. den anerkendte britiske forfatter og arkitekt Michael Pawlyn, der er ekspert i regenerativt design og biomimik - samt tidligere miljøminister Lea Wermelin (S).Read more


Debatindlæg: Sats på de erhvervsstøtteordninger, der bidrager mest til innovation

Hvordan skal vi indrette fremtidens erhvervsstøttesystem? Det skal en ekspertgruppe snart give deres anbefalinger til. En bunden opgave er at komme med et bud på, hvor der kan spares to milliarder kroner.

Indrømmet. 42 milliarder kroner til erhvervsstøtteordninger lyder af mange penge. Især fordi det kan være svært at afdække, hvad der præcist kommer ud af investeringerne – og fordi ordningerne handler om alt fra turismeudvikling til momsfritagelse for dagblade og investeringer i forskning og innovation. Så spørgsmålet er: Hvor skal pengene findes?

Det er ikke nemt at svare på – ikke mindst fordi alle ordninger har hvert deres formål. Så frem for at pege på hvad der skal væk, vil vi her pege på, hvad der skal prioriteres. Vores holdning er selvsagt klar: Sats på de ordninger, der kommer flest virksomheder til gode – og som bedst matcher de behov, danske virksomheder har i en global konkurrencesituation.

Match ordninger med udfordringer

GTS-institutterne (Alexandra Instituttet, Bioneer A/S, DBI, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut) er en uundværlig del af Danmarks innovationsmiljø. Kort fortalt så gøder vi jorden for nye teknologiske gennembrud og danske industrisuccesser.

Vores formål er at opbygge og formidle teknologiske kompetencer og ydelser og stille dem til rådighed for det danske erhvervsliv. Den danske robotklynge i Odense er et godt eksempel på en branche, der har nydt godt af GTS-kompetencer. Her er der i dag mere end 400 robot-, automations- og dronevirksomheder, som beskæftiger 14.500 medarbejdere.

Den tætte forbindelse til dansk erhvervsliv giver et godt indblik i de udfordringer, virksomheder står med. Her ser vi især tre tendenser.

For det første den hurtige teknologiudvikling, der gør det svært for den enkelte virksomhed at følge med i de nye muligheder. For det andet kompleksiteten i at omsætte nye teknologier til konkrete løsninger. Og sidst - men ikke mindst - en mangel på kompetencer. Mange virksomheder er markant udfordrede i forhold til at tiltrække og fastholde højt specialiserede kompetencer.

De tre tendenser betyder, at hvis vi fortsat vil have et innovationsparat erhvervsliv og samfund, er det nødvendigt at give virksomheder adgang til kompetencer, der gør det muligt for dem at arbejde med innovation, uden at de skal kunne det hele selv.

Her er der især brug for tre ting:

  • Deling af viden og dyrt udstyr. Som virksomhed kan man ikke på egen hånd løbe de udviklingsrisici, etablere og drive de test- og udviklingsfaciliteter samt opretholde det faglige niveau, som er nødvendigt i en innovationsproces. Det er her, GTS-institutterne retter op på markedsfejl, fordi de gængse markedsmekanismer ikke slår til.
  • Forskning skal gøre gavn i virksomheder. For at løse de store samfundsudfordringer i forhold til grøn omstilling, digitalisering, sundhed med mere skal nye muligheder fra forskningen hurtigt i spil. Men for mange er det svært at overskue, hvornår ny forskning og teknologi er klar til at blive omsat til markedsmodne produkter og ydelser. For GTS-institutterne er det en central opgave at fjerne disse barrierer for at anvende ny forskning.
  • Langvarig satsning igennem opbygning af viden. GTS-institutterne specialiserer sig fagligt i teknologiområder og arbejder på forkant af teknologiudviklingen. De hopper ikke fra tue til tue. Der er i stedet tale om en langvarig satsning, hvor viden forbliver i GTS-institutterne og er tilgængelig for virksomheder – også efter projekters ophør.

Hvordan kommer GTS-indsatsen konkret til glæde og gavn for mindre danske virksomheder? Her kommer et par eksempler.

Data reducerer spild af energi og vand

ReMoni har udviklet en sensor og en kunstig intelligens, som gør det let og hurtigt at overvåge tekniske installationer. De indsamlede data gør det muligt at fjerne eller reducere spild af energi og vand i bygninger og i produktionen. Produktet er nu på markedet, men før det kom så langt, har ReMoni nydt godt af at samarbejde med Erhvervshus Midtjylland, Innovationsfonden og tre GTS-institutter.

Denne adgang til netværk, kapital og viden - herunder faciliteter til test-, demonstration og udvikling - har været afgørende for virksomhedens succes, og så er ”GTS generelt meget fokuserede på, at løsninger skal ud på markedet, og det er det helt rigtige mindset, når man gerne vil fra en god idé til et markedsklart produkt”, fortæller CEO Bo Eskerod Madsen.

Viradræbende ventilator

Et andet eksempel er Nordicco A/S, der udvikler og producerer energibesparende HVLS-ventilatorer til blandt andet kontorer og lokaler med højt til loftet.

Under coronakrisen opstod en ny idé. Økonomisk støtte fra Innovationsfonden og et samarbejde med UltraAqua og et GTS-institut gjorde det muligt at omsætte ideen til et konkret produkt: En ventilator, der eliminerer luftbåren smitte fra bakterier og vira – herunder coronavirus. Test på et GTS-institut viste, at teknologien virker, som den skal. Denne dokumentation har åbnet for salg i både Danmark og USA.

Investeringer skaber vækst og arbejdspladser

De 300 millioner kroner, som GTS-institutterne hvert år modtager, er forskningsmidler, der både tæller med i det store regnskab af erhvervsstøtteordninger og er med til at opfylde en procent-målet for offentlig finansieret forskning.

Eksemplerne og en lang række analyser viser, at midlerne er godt givet ud, fordi viden og dyrt udstyr kan deles af mange virksomheder på samme tid. Investeringen gør det muligt at rette op på de markedsfejl, der opstår, når virksomheder ikke af sig selv kan opbygge den nødvendige kapacitet til innovation. Enten fordi det er for dyrt, svært eller risikabelt.

At GTS-institutterne tilmed fungerer på markedsvilkår, er med til at sikre, at de ydelser, der udvikles, er efterspurgte af erhvervslivet. Vi anser det som et kvalitetsstempel, at flere end 24.000 virksomheder hvert år køber GTS-ydelser.

Anbefalingen herfra er derfor, at når der skal skæres i erhvervsfremmemidlerne, så gå uden om de indsatser, der bidrager mest til virksomheders innovation. For hvis vi skal have råd til velfærd, så kræver det virksomheder i topform.

Debatindlægget har været bragt i Altinget d. 26. marts 2023.


Podcast: Støj er skadeligt for os – hvad gør vi?

Podcasten "Støj er skadeligt for os - hvad gør vi?" går i dybden med både trafikstøj og indendørs støj. Eksperter i studiet fortæller om støjproblemerne og foreslår mulige løsninger.Read more


5 tips til bedre brandsikkerhed i etagebyggeri

Boligforeninger kan selv gøre en indsats for at øge brandsikkerheden i deres ejendomme. Derfor lancerer Social- og Boligstyrelsen nu en kampagne, der giver tips til, hvad man skal være opmærksom på i tagrummet i etagebyggeri. Et af landets GTS-institutter har i den forbindelse bidraget med en vejledning om brandsikre tage.
Read more


Nyt program skal hjælpe mere end 4.000 produktionsvirksomheder i gang med bæredygtig omstilling

I et nyt langsigtet program, finansieret af Industriens Fond, får produktionsvirksomheder hjælp til at udvikle bæredygtige og cirkulære produkter og værdikædesamarbejder. Tre GTS-institutter deltager i programmet, der skal reducere industriens klima- og miljøbelastning.Read more