Hvordan sikrer vi, at naturen bedst muligt kan beskyttes når der bygges ved og nær kysterne? Det var omdrejningspunktet til en workshop, der havde til formål at styrke dialogen om de konkrete udfordringer.

At bygge med naturen og ikke i naturen er et begreb, som benyttes i flæng. På land opererer vi med begrebet erstatningsnatur, men til havs har vi ikke samme tilgang i Danmark. Der bliver bygget flittigt langs de danske kyster, ikke mindst i forbindelse med kystsikring. Men hvordan sikrer vi, at naturen bedst muligt beskyttes mod konsekvenserne af byggeaktiviteter, ved og nær kysterne?

I modsætning til fx Sverige og Tyskland har Danmark nemlig ikke nogen lovmæssige krav om kompenserende tiltag for naturbeskyttelse ved kyster og til havs.

For at få taget hul på problematikken inviterede DHI derfor i sidste uge til dialog og workshop, hvor der i fællesskab blev udviklet på begrebet erstatningsnatur til havs og drøftet, hvordan der bedst kan bygges med naturen i den kystnære zone.

Arrangementet bød på faglige oplæg, paneldebat og en workshop, hvor deltagerne sammen udviklede principper for fremtidens udfordringer og byggeprojekter på naturens præmisser. Deltagerne kom fra både NGO’er, offentlige styrelser, udviklere og universiteter. Paula Canal-Verges, som er adjunkt ved SDU i erstatning af natur, holdt oplæg om erstatning af marine habitater, så deltagerne var klædt godt på til workshoppen, hvor de skulle løse flere konkrete udfordringer i et fiktivt dansk kystlandskab.

Fokus på erstatningsnatur og synergi i byggeriet

Nogle af de udfordringer, der blev drøftet undervejs, handlede om, hvorvidt erstatningsnaturen kunne ligge et andet sted end der, hvor naturen blev påvirket af et byggeprojekt, eller om naturen skulle genetableres på samme sted. Vigtigheden af sammenhængende naturområder og deres synergieffekter blev også italesat.

Der var mange bolde i luften undervejs, men der var enighed om, at forskningsbaserede faglige moniteringskriterier var afgørende for at sikre, at man laver de rigtige kompenserende tiltag på de rigtige steder. Og der blev også stillet forslag om, at naturen skal tænkes mere ind i udbudskriterierne for bygge- og anlægsprojekter ved kysterne og til havs.

På baggrund af deltagernes input på dagen vil DHI sammenskrive en fortolkning af begrebet erstatningsnatur, forslag til principper for erstatningsnatur og forslag til specifikke målbare elementer bag begrebet. Målet er et princippapir, der kan videregives til interessenter og beslutningstagere inden for beskyttelse af hav og marine områder.

Sammen kan vi nytænke fremtidens marine infrastrukturprojekter, så vi i højere grad indtænker maksimering af positive effekter for havmiljøet og opsætter mål og retningslinjer for erstatningsnatur.

Hvad er erstatningsnatur?

Erstatningsnatur (på engelsk biodiversity offsets) er målbar naturbeskyttelse som resultat af tiltag, der har til formål at kompensere for væsentlige negative påvirkninger af biodiversitet, efter der er foretaget relevante tiltag til forebyggelse og mitigering. Målet med erstatningsnatur er nul nettotab og helst en nettogevinst i biodiversitet på stedet i forhold til artssammensætning, habitatstruktur, økosystemsfunktion og menneskers anvendelse og kulturværdier forbundet med biodiversitet.

(Kilde: BBOP: business and biodiversity offsets programme)

Foto: DHI