Resiliens

Et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund og virksomheder

Hjem / Foreningen / Strategi 2024 / Resiliens

Coronakrisen har gjort det synligt, at når uforudsete kriser rammer, er det helt afgørende at have et modstandsdygtigt samfund, der kan modstå og omstille sig under kriser og eksterne chok.

Det kræver bl.a., at virksomheder har hurtig adgang til viden og kapacitet, der bistår SMV’er med rådgivning, analyse-redskaber samt adgang til kritiske ressourcer, som de ikke selv kan huse.

Da GTS-institutterne allerede har erfaring med at opbygge viden og kapacitet, er det relevant at udvikle GTS-rollen til i højere grad at understøtte et modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund under kriser.

Derfor er resiliens en af de nye indsatser i GTS-strategien.

GTS vil frem mod 2025 arbejde for, at:

  • dansk erhvervsliv har styrket sin evne til at modstå og omstille sig i krisesituationer.

Det skal ske ved at:

  • udbygge GTS-kapacitet på områder af kritisk betydning for samfundet.
  • udvikle klare tilbud til bredden af dansk erhvervsliv indenfor kritiske hhv. politisk prioriterede indsatsområder. Det gælder fx sundhedssektoren, omstilling af dansk produktion, beredskabsindsatser og cybersecurity.
  • have et særligt fokus på mulighederne i digitale teknologier og digitale infrastrukturers sikkerhed og resiliens.

Herunder kan du følge med i, hvordan institutterne bidrager til at skabe resiliens og et mere modstandsdygtigt og omstillingsparat samfund.

Der vil komme flere tekster på i takt med, at nye aktiviteter kommer til.

Artikler og publikationer der giver indblik i GTS bidrag til resiliens

Nyt brandslukningsudstyr til elbilbrande på færger testet af GTS-institut

Dansk virksomhed har fået testet anvendeligheden af sin EV Firefighter i et samarbejde med et GTS-institut. Dokumentationen har stor værdi for virksomheden på et nyt verdensmarked, som har stort fokus på at finde måder at slukke brande i…

15 nye forslag skal styrke brandsikkerheden på plejeinstitutioner

GTS-institut deltager i samarbejde, hvor landets bedste sikkerhedskræfter har udarbejdet en række forslag og gode råd, der skal styrke brandsikkerheden på plejeinstitutioner.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd udgiver årsrapport

I sin årsrapport for 2022 har Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) formuleret fem pejlemærker for dansk forsknings- og innovationspolitik, da rådet ser et behov for at justere balancerne i det danske forsknings- og…

Gene fra vejstøj kan dæmpes uden at sænke støjen

Europæisk FAMOS-projekt har undersøgt muligheden for reduktion af den oplevede gene ved trafikstøj, uden at reducere det faktiske støjniveau.

Motorvejsstøj er mere generende end støj fra byveje

Den vejledende grænseværdi for støj fra veje er i Danmark fastsat til Lden = 58 dB for boliger langs byveje og motorveje. Dette svarer til, at ca. 10 pct. af befolkningen er stærkt generet af støjen.

Tre nye tiltag skal sænke Legionella i brugsvandet

I et tværfagligt projektsamarbejde, hvor bl.a. et GTS-institut og SSI er gået sammen, er der udviklet tre konkrete løsningsforslag, der skal medvirke til at nedsætte forekomsten af den dødelige bakterie Legionella i brugsvandet i……

Ønsker du mereinformation, kontakt:

Ragner Heldt NielsenDirektør

Tlf: (+45) 16 26 26Mail: rhn@gts-net.dk