Med klimamålene er der kommet et behov for at der findes nye og grønnere brændsler til forbrændingsmotorer. Men hvilke udstødningsgasser kan vi forvente fra de nye brændsler? 

Sundhed og klima fylder meget i den grønne omstilling

For at sikre at temperaturen ikke stiger mere end de fastsatte mål, skal vi ændre betydeligt på fremtidens energikilder. CO2 er den primære drivhusgas, og introduktionen af CO2-frie energikilder er et centralt mål i den grønne omstilling.

Sundhed i nærmiljøet er ligeledes en vigtig faktor i den grønne omstilling, og ved at anvende nye, grønne brændstoffer kan udledningen af partikler (PM) og svovlforbindelser reduceres, så WHO’s anbefalede grænseværdier overholdes.

Hovedparten af den energi, der anvendes i verden inden for transport og industri, stammer fra fossile kilder såsom olie, gas og kul. I 2018 blev det anslået, at den fossile andel i transportsektoren og industrien udgjorde henholdsvis 90 og 75 pct. af det samlede energiforbrug.

For at øge andelen af klimaneutrale brændstoffer er det afgørende, at produktionskapaciteten i de kommende år opskaleres væsentligt, og at prisen på de grønne brændsler samtidig holdes nede.

Nye typer af grønne brændsler til forbrændingsmotorer

Feltet af grønne brændsler, der kan anvendes i forbrændingsmotorer, er meget bredt. På transportområdet er brændsler som ethanol og biodiesel allerede indfaset i et vist omfang.

Andre grønne brændsler er i testfasen og afventer en produktions- og distributionskæde for at kunne gøre sig gældende i markedet. Nye krav til sikkerhed og certificering vil i de kommende år desuden være afgørende for indfasningen af nye brændsler.

De nye typer brændsler skal tilpasses de enkelte branchers behov. Fx forventes ammoniak primært at blive anvendt til forbrændingsmotorer på det maritime område. Det samme gælder brændsler, der iblandes vand. Derimod er HVO (Hydrotreated Vegetable Oils) et eksempel på en biodiesel, der i højere grad retter sig mod vejgående trafik.

Metanol har også fået stor opmærksomhed inden for de senere år. Metanol kan anvendes både i benzindrevne motorer og som brændsel på kompressionsmotorer. Anvendelse af metanol til forbrænding kræver dog typisk brug af et støttebrændsel (dual-fuel princip) som fx (bio)diesel, brint eller lignede.

Projektet ”Emissioner i den grønne omstilling”

FORCE Technology startede i januar 2021 med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet det 4-årige projekt ”Emissioner i den Grønne Omstilling”. Projektet har fokus på udledninger til luften fra nye typer grønne brændsler i transportsektoren og industrien.

Formålet med projektet er at udvikle serviceydelser, der kan dokumentere og reducere emissioner fra fremtidens nye grønne teknologier.

Projektet skal understøtte indfasningen af grønne brændsler og teknologier med lavt miljøaftryk. Dette gøres i projektet ved at udvikle metoder til at forudsige og dokumentere emissioner ved hjælp af simuleringsmodeller og målinger.

Læs mere i den fulde artikel her

Foto: FORCE Technology