For at kunne overholde myndighedernes krav til lugtudledning, bør produktionsvirksomheder holde sig ajour med lovgivningen på området.

Den danske produktionsvirksomhed Daka arbejder bevidst for, at  deres udledning ikke er til gene for omgivelserne. Blandt andet har de etableret biofiltre og lugtforbrændingsanlæg til lugtrensning før deres skorstene, der er op til 90 meter høje.

Jævnlig kontrol af lugtemission

For at kunne leve op til Miljøstyrelsens grænseværdier for lugtudledning, udfører Daka egenkontrol af fabrikslugten fra produktionen. Lugtmålingerne udføres i henhold til miljølovgivningen og den gældende lugtstandard.

”Vi udtager på månedsbasis luftprøver i henhold til gældende standarder og miljøgodkendelser om, hvordan lugtforhold skal behandles. Det er vigtigt for os at ligge langt under Miljøstyrelsens grænseværdier for lugt, så vi ikke er til gene for vores omgivelser,” fortæller John Jensen, Miljø- og arbejdsmiljøchef hos Daka.

Daka bruger FORCE Technology som samarbejdspartner og til miljøteknisk rådgivning om retningslinjer for luftprøvetagning.

”Vi er glade for at bruge FORCE Technology til at rådgive os om valg af luftrenseteknologier og bibringe os ny viden på området. Vi bruger FORCE Technology både som sparringspartner og som kilde til ny viden på lugtområdet. Det er vigtigt for os at have en samarbejdspartner, der er på forkant og kender til praksis,” udtaler John Jensen.

Sætter præg på lugtstandarden

At være på forkant og kende til praksis kendetegner FORCE Technologys afdeling for Clean Air Technology. FORCE Technology har mange års erfaring i luftemissionsmåling og varetager funktionen som Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for målinger af emissioner til luften fra industrivirksomheder og energiproducerende anlæg.

Desuden er FORCE Technology dybt involveret i standardiseringsarbejdet på lugtområdet og deltager aktivt i Dansk Standards S154-udvalg, som p.t. arbejder med at revidere den europæiske standard for lugtkoncentration og lugtemission. I dette arbejde bidrager FORCE Technology med fagteknisk viden, så lugtanalyserne i den nye standard forbedres, og usikkerheden på lugtanalyserne kan nedsættes. Den nye lugtstandard er i skrivende stund i høring.

Ny lugtvejledning under udvikling

Den danske Lugtvejledning beskriver, hvordan virksomheder i Danmark skal dokumentere, at den lugt produktionen udsender, ligger inden for fastsatte grænseværdier. Lugtvejledningen, som Miljøstyrelsen er i færd med at revidere, har stor betydning for Dakas virke.

”Lugtvejledningen sætter en stor del af de rammer, vi har for lugtprøvetagning. Derfor er det essentielt for os at følge med i, hvad der sker på området,” siger John Jensen, der som repræsentant for industrien sidder i følgegruppen for den danske lugtvejledning. Her er hans rolle sammen med de andre deltagere at kommentere de forskellige udkast til vejledningen, så de afspejler industriens virkelighed.

Som referencelaboratorium på luftområdet bistår FORCE Technology Miljøstyrelsen med input til revision af lugtvejledningen. FORCE Technology leverer fagteknisk viden om metoderne til lugtmåling og hjælper med belysning af specifikke problemstillinger. Det kan fx være, hvordan man måler lugt fra diffuse kilder, og hvor lang tid en prøveudtagning bør tage.

”Det, at FORCE Technology udfører arbejde for Miljøstyrelsen, giver os en god fornemmelse, for det viser, at FORCE Technology er frontløber på lugtområdet, og det bekræfter mig i, at vi får den rette vejledning hos dem,” udtaler John Jensen.

Ajour med lovgivningen

Lovgivnings- og metodemæssigt er der meget at holde øje med. Derfor benytter Daka FORCE Technology til at holde sig ajour. For John Jensen er det vigtigt, at FORCE Technology er aktivt involveret i standardiseringsarbejdet på området for lugtmålinger:

”Vi har valgt FORCE Technology som samarbejdspartner, fordi de har mest forstand på lugt – både hvad angår kendskab til standarderne og faglig viden om, hvordan man renser luft for blandt andet lugt, og hvordan lugt opfører sig. Vi har brug for en rådgiver, som konstant er opdateret om emnet.”

Du kan læse mere her

 

Foto: FORCE Technology