Perioder med lange ventetider, stresset personale og mange afbrydelser – det var virkeligheden på Klinisk Biokemisk Afdeling på Roskilde Sygehus. Et samarbejde med FORCE Technology har fået afdelingen på benene igen og givet øget patientsikkerhed, arbejdsglæde og et serviceniveau i top.

Den danske hospitalssektor står med store udfordringer i forhold til at nedbringe antallet af fejl i behandlingerne. I dag oplever hver femte dansker fejl i forbindelse med indlæggelser på de danske sygehuse .

Fejlene drejer sig blandt andet om forkert medicinering, skader der opstår under undersøgelser og journaler, der bliver væk. Følgerne er ikke alene en utilstrækkelig patientsikkerhed, der i værste fald kan føre til dødsfald. Det medfører også øgede udgifter til pleje og behandling og stress og dårligt arbejdsmiljø for de ansatte på sygehusene.

Roskilde Sygehus og FORCE finder fejlene i patientsikkerhed

Disse udfordringer var også baggrunden for, at Klinisk Biokemisk Afdeling på Roskilde Sygehus var på udkig efter nye metoder til at forhindre fejl, øge patientsikkerheden og forbedre arbejdsmiljøet.

Afdelingen indgik derfor et samarbejde med FORCE Technology, som arbejder med fagområdet ”Human Factors” inden for en række sikkerhedskritiske områder. Arbejdet skal forbedre sikkerhed, kvalitet og effektivitet – herunder blandt andet reduktion af fejl.

LEAN og ”Human Factors”

FORCE Technology arbejdede i projektet med en kombination af koncepterne Human Factors og LEAN. Human factors har rødder i psykologi og i viden om, hvordan mennesker – både personale, patienter, passagerer og lignende – fungerer sammen med andre mennesker, teknologi, procedurer og omkringliggende miljø. LEAN sigter på, via aktiv og løbende brugerinddragelse, at skabe overblik over den totale arbejdsproces og herigennem udrydde spild og uhensigtsmæssigheder og ikke-værdiskabende aktiviteter.

Tre trin til forandring

Allerede efter FORCE’s første dag med analyse og observationer af personalet på Klinisk Biokemisk
Afdeling var det tydeligt, at der var uoverensstemmelser mellem procedurerne og den reelle arbejdsgang. Personalet blev ofte forstyrret af patienter, som ikke kunne finde vej ud af afdelingen, hvilket skyldtes dårlig skiltning. Også personalets interne kommunikation og arbejdsorganisation var en risikofaktor for patientsikkerheden og gav anledning til stress og forvirring.

Forløbet hos Klinisk Biokemisk Afdeling bestod af tre trin.

Første trin bestod af indledende observationer, analyser og rapporteringer.

I andet trin udarbejde en ”LEAN-gruppe”, som var udvalgt af personalet på sygehuset og FORCE’s eksperter, forbedringsforslag til at effektivisere afdelingen.

Tredje trin bestod af implementering af forbedringsforslagene og var samtidig starten på et vedvarende forbedringsarbejde, hvor afdelingens medarbejdere løbende skal vurdere deres processer og arbejdsmetoder og komme med forbedringsforslag.

Tidsanalyser gav kortere gennemløbstid

For at kunne gennemskue hvordan tiden og ressourcerne på afdelingen egentlig blev brugt, foretog FORCE værdistrømsanalyser. I værdistrømsanalysen opsplittede man den tid, patienten er i afdelingen i to tidstyper – den tid, som er af værdi for patienten, og tid, hvor patienten venter og ikke oplever værdi. Værdistrømsanalysen viste, at der var en del spildtid i det daværende patientforløb, og viden herfra blev brugt til at skabe alternative patientforløb med henblik på at nedbringe patientens gennemløbstid.

Forankring og forbedring gennem LEAN

Når man arbejder med LEAN-værktøjet er målet, at alle medarbejdere skal bidrage med ideer til forbedringer på deres arbejdsplads og efterfølgende være med til at gennemføre dem. Der er således tale om benyttelse af et værktøj med høj brugerinddragelse, hvilket sikrer kvalitet og forståelse for forandringsbehov blandt medarbejderne.

Samarbejdet med FORCE Technology har givet medarbejderne på Klinisk Biokemisk Afdeling de nødvendige værktøjer til selv at arbejde videre med at nedbringe patienternes gennemløbstid og forbedre patientsikkerheden.

”Processen har på mange måder ændret vores tankegang omkring arbejdsprocesser. Specielt har vi fået meget mere fokus på patientens oplevelse af prøvetagningen. Vi forventer i fremtiden at kunne styre de forskellige patientgrupper individuelt, for både at kunne give mere ro til personalet, og samtidig kunne nedbringe ventetiderne for patienterne”, siger afdelingsbioanalytiker, Lis Nielsen.

Videnspredning

GTS oplever også, at den opbyggede viden fra hospitaler kan bruges konstruktivt af andre firmaer. Der har været adskillige opgaver for FORCE inden for bl.a. medicinalindustrien, hvor specialiseret viden om arbejdsgange og fejl på sygehuse har dannet grundlag for yderlige videnspredning til det private erhvervsliv. GTS fungerer i den sammenhæng ikke bare som opgaveløser for ét enkelt problem, men også som videnspreder til relaterede brancher, hvilket skaber vækstmuligheder.

For mere information, kontakt venligst:
Thomas Koester
Human Factors Specialist, FORCE Technology
Mail: tsk@force.dk
Tlf.: 72 15 77 00