Af Dorthe Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

DHI har opbygget viden om miljøvurdering, som er helt central for Dansk Akvakultur, fortæller Karl Iver Dahl-Madsen, formand for brancheforeningen Dansk Akvakultur.

Producenterne af akvakultur bruger bl.a. DHI’s viden og metoder til at vurdere økonomiske og miljømæssige fordele og ulemper ved nye tiltag som nye lokaliteter og produktionsformer. Dermed kan producenterne tage velfunderede beslutninger om nye investeringer. Samtidig forbedrer det myndighedernes mulighed for at vurdere miljøeffekten af de forventede udvidelser af akvakulturproduktion.

”DHI’s viden om miljøvurdering og deres modelredskaber er uvurderlige for Dansk Akvakultur, og det er der flere grunde til. For det første er det med DHI’s eksisterende og kommende værktøjer muligt at sætte miljømæssige fodaftryk fra akvakultur i relation til andre påvirkninger. For det andet skaber de med deres kvantitative modeltilgang mulighed for at definere operationelle miljøkrav, og dermed fremmer de rationel miljøforvaltning.”

Individ-baseret modelværktøj

Med udgangspunkt i aktiviteter finansieret af midler fra resultatkontrakter har DHI bl.a. udviklet et individ-baseret modelværktøj, der gør det muligt at få svar på spørgsmål, der går langt ud over rammerne af de traditionelle vandkvalitets og økologiske modeller. Modelværktøjet er integreret med DHI’s hydrodynamisk modeller, der beskriver vandets bevægelser. Her kan brugeren definere individer, deres adfærd og tilstand og samspil med miljøet og andre individer. Værktøjet har stor interesse fra mange sider, fordi det kan anvendes i mange sammenhænge fx i forbindelse med vurderinger af støjpåvirkning af fisk og havpattedyr, produktionsoptimering og miljøpåvirkninger i forbindelse med akvakultur og i forbindelse med oliespildmodellering.

Om det individ-baserede værktøj siger Karl Iver Dahl-Madsen fra Dansk Akvakultur:

”Der er tale om et spændende nyt værktøj, der væsentligt forbedrer beskrivelsen af spredning og sedimentation af foder og fækaliepartikler omkring burene. Værktøjet er et vigtigt bidrag til en forbedret beskrivelse af miljøpåvirkningerne og til et mere sikkert beslutningsgrundlag ved planlæggelse af nye akvakulturanlæg”.

Denne case har været bragt i “Performanceregnskab for GTS-net 2013