Hvorfor er national udbredelse af telemedicin en god idé for Danmark? Og hvordan når vi i mål? De mange oplægsholdere og de knap 100 deltagere på seminaret ”Danmark som telemedicinsk foregangsland” hos Ingeniørforeningen i Danmark den 29. august 2013 nåede i fællesskab frem til nogle af svarene på disse spørgsmål.

Seminaret blev afholdt af IDA’s Selskab for Sundhed, Velfærd og Teknologi og de fire GTS institutter Alexandra Instituttet, Delta, Teknologisk Institut og FORCE Technology. Seminaret var et led i GTS institutternes fælles 3-årige resultatkontrakt om telemedicin, finansieret af Forsknings- og Innovations styrelsen.

Hvert GTS institut præsenterede deres arbejde i projektet om formiddagen, mens der om eftermiddagen var oplæg fra en række andre væsentlige aktører: KIH projektet i Region Hovedstaden, Kommunernes Landsforening, Patient@home og Next Step Citizen. Oplæg fra initiativer i Norge og Sverige bidrog med perspektiveringer fra vores skandinaviske naboer. Blandt deltagerne var repræsentanter fra regioner og kommuner, patientforeninger, uddannelsesinstitutioner, brancheforeninger og den private sektor.

Billigere og bedre sundhedsydelser

I august 2012 udgav Regeringen den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Men hvorfor og i hvilken udstrækning er udbredelsen af telemedicin på nationalt plan en god idé? Danmark og den vestlige verden i sin helhed står overfor en demografisk og økonomisk udfordring, og telemedicin er en mulighed for besparelser i ressourcer. Oveni kan de telemedicinske muligheder skabe kvalitative forbedringer gennem større tryghed, bedre behandling og øget sundhed for borgerne. Ønsket om ’patient empowerment’ er ofte nævnt, men man kan fristes til også at tale om ’public empowerment’, hvor målet er forbedret kollektiv handlekapacitet gennem øget samarbejde mellem sektorerne og bedre integration i sundhedsydelserne.

Borgeren i centrum

Kommunernes Landsforening taler da også om telesundhed og ikke telemedicin. Det handler om at sætte borgeren i centrum for både forebyggelse, behandling og rehabilitering. Fra de private initiativer lyder det tilsvarende, at vi skal væk fra silotænkningen og arbejde hen imod en model, hvor det er en optimering af serviceprocesserne om den enkelte borger, der er i centrum.

Fælles fodslag

At være fælles om at sætte borgeren i centrum er ikke kun en driver for den telemedicinske udvikling, men også en præmis. Uden et fælles fodslag imellem sektorer og aktører kommer vi ikke langt. Der er enighed om udfordringerne og løsningerne, men der er fortsat brug for at enighed omsættes til handling. På den teknologiske front skal vi udenom de dyre proprietære løsninger, der ikke taler sammen. Bredbånd og mobildækning skal blive bedre – også udenfor byerne. Leverandører og aftagere skal blive klogere på lovgivning og regulativer for medicinsk udstyr og software, så der ikke spildes penge og tid på løsninger, der hverken er sikre for patienterne eller kan godkendes til markedsføring. Brugerne skal medtænkes og inddrages i udvikling og implementering af teknologien, så patientsikkerhed, anvendelighed og brugervenlighed sikres. Der er fortsat brug for samarbejde på tværs, agile forretningsmodeller og organisatorisk omstillingsparathed, hvis de nationale driftsløsninger skal blive en realitet. Mange andre udfordringer blev udpeget af publikum, herunder incitamenter hos sundhedspersoner og etisk forbehold. Overordnet ligger der en stor udfordring i at kunne vurdere og sammenligne effekter af telemedicinske projekter, herunder i forhold til økonomiske, kliniske, sociale og etiske aspekter. MAST modellen som bl.a. anvendes i projekterne hos Patient@home er et godt bud på en integreret metodisk model til at skabe ensartede evalueringer på tværs.

Et skub i den rigtige retning

GTS institutternes formål i projektet er at udvikle viden og ydelser, der kan give den nationale udbredelse af telemedicin et skub i den rigtige retning. Institutternes opgave er, ved at agere på tværs af forskningsinstitutioner og erhvervsliv, at udvikle innovative teknologier og services, der skaber vækst og forretning nationalt såvel som internationalt. I det telemedicinske projekt arbejder de fire GTS institutter sammen med fire gensidigt supplerende områder. Alexandra Instituttet arbejder på at skabe en fælles teknologisk referencearkitektur, der skal sikre interoperabilitet og datasikkerhed på tværs af de telemedicinske systemer såvel som med andre strukturer som elektroniske patientjournaler. Hos Delta indhenter man viden om internationale standarder hos bl.a. Continua Health Alliance og kan rådgive teknologiske leverandører om, hvordan de skaber lovlige og sikre telemedicinske produkter, der kan CE-mærkes og markedsgodkendes både herhjemme og i udlandet. Human Factors Specialisterne i Afdelingen for Anvendt Psykologi hos FORCE Technology fokuserer på at udvikle standardbaserede og innovative metoder for brugerinddragelse, der hurtigt og billigt kan bidrage til udviklingen af sikre og brugervenlige løsninger. Sidst men ikke mindst søger Center for Arbejdsliv hos Teknologisk Institut at skabe relevante rådgivningsydelser, der kan sikre en agil og forretningsdygtig organisatorisk implementering af de telemedicinske teknologier.

Det handler om os selv

Telemedicin handler i virkeligheden om os selv, vores familier og vores venner. Vi skal have et sundhedssystem, der giver os den bedste levestandard indenfor de økonomiske, demografiske og teknologiske rammer, der er til stede. Det må være målet. Vi håber seminaret den 29. august var et positivt bidrag til at vi sammen kan gå den rigtige vej – i takt.

Se præsentationer fra seminaret d. 29. august her