Hvad betyder vandstand, strømforhold og bølger for mulighederne for at bygge ved kysterne? Og hvordan afprøver man, om design kan fungere ved kysten og holde til klimaændringerne? Det ved GTS-instituttet DHI – og deres internationale viden om byggeri ved kyster er anerkendt og benyttet af rådgivere i hele verden. Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard er en af de mindre danske virksomheder, der har haft effekt af DHI’s kompetencer på området.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Hasløv & Kjærsgaard er et dansk arkitekt- og planlægningsfirma med 20 medarbejdere. Fra slutningen af 1970’erne begyndte tegnestuen at arbejde med lystbådehavne, kyster og strande. I dag er omkring 2/3 af de samlede aktiviteter knyttet til ”vandopgaver” både som udviklings-, planlægnings- og designopgaver.  Det var i forbindelse med tegnestuens første større havneopgave, at arkitektfirmaet mødte DHI, som var tilknyttet som rådgiver i forhold til kystens udvikling.

”Allerede dengang var det unikke ved DHI, at de med deres forskning i kysttekniske processer kunne forklare, hvorfor en kyst ser ud, som den gør – og hvordan den ændrer sig, hvis man laver om på noget. Det gav os mulighed for at udvikle nye, alternative design til havne og kystanlæg, som man på det tidspunkt ikke havde set før. Vores idégrundlag og tilgang var – og er stadig – at vi vil designe med naturen og ikke imod den”, siger Dan Hasløv og fortsætter:

”Sidst i 70’erne var mange havnebygninger og kystnære anlæg ”hårde” anlæg og meget teknisk prægede. Vi ville gerne arbejde med naturens egne metoder. Derfor arbejdede vi med grønne anlæg og strande med det formål at reducere den tekniske del af anlægget fx store stenmoler, og hvad der ellers hører til en traditionel havn.”

Med DHI fik Hasløv & Kjærsgaard en samarbejdspartner, der allerede i skitseringen kunne deltage i diskussionerne, og som med en teoretisk tilgang kunne eftervise realistiske løsninger og dokumentere projekterne. Derfor har samarbejdet nu mere end 40 år på bagen. Det er efterfølgende blevet til adskillige havne- og kystprojekter præget af naturdesign.

”Et af de nyere projekter, hvor vi har samarbejdet tæt med DHI, og som vi er stolte af, er Amager Strandpark. Det var en stor teknisk udfordring at designe standen, og jeg er sikker på, at den viden, som DHI igennem årene har udviklet, var en særdeles vigtig faktor for, at opgaven blev en succes med laguner, god vandkvalitet og flotte strande”, fortæller Dan Hasløv.

Softwaremodeller giver viden om kystens udvikling

En af DHI’s stærkeste kompetencer i forhold til at bygge ved kyster er deres kommercielle softwaremodeller, som kan bruges til bl.a. at regne på bølger, strøm, sandtransport og vandkvalitet. Softwaremodellerne er blevet videreudviklet siden 1980’erne, hvor en af de første computermodeller blev introduceret.

I 1990’erne gav EU forskningsmidler til programmet ”Marine Science and Technology” (MAST) DHI mulighed for at videreudvikle modellerne i et tæt samarbejde med de ypperste kompetencer på området fra både danske og europæiske forskningsinstitutioner. Fra dansk side deltog DTU og AUC udover DHI. Sammen med resultatkontraktaktiviteter har ikke mindst dette forskningsprogram ifølge Ida Brøker, afdelingsleder for Kyst-og Estuarie-afdelingen i DHI været medvirkende til, at DHI i dag er blandt de verdensførende inden for kystmorfologisk modellering. En anden vigtig faktor har været, at de danske universiteter står stærkt inden for forskning i kystområder, og derfor har kunnet tilbyde dygtige kandidater.

Men det er ikke muligt at hvile på laubærerne. Den position, som DHI har opbygget, kræver, at GTS-instituttet kontinuerligt udvikler sin viden i takt med de teknologiske muligheder.

”DHI har hele tiden brug for midler til at videreudvikle vores modeller og udvikle på teknologierne. Det har derfor været afgørende for os, at vi har fået støtte til dette arbejde igennem resultatkontrakter. Et af de seneste eksempler er, at resultatkontraktmidler har muliggjort, at vi kunne gå ind i et fire år gammelt projekt kaldet ”COADAPT”, som ud over resultatkontraktmidler er finansieret af Strategisk Forskningsråd.  Projektet foregår i samarbejde med KU og Kystdirektoratet, og det videreudvikler på de kompetencer, der nu har 20-30 år på bagen. Målet er at kunne forudsige kystens udvikling over længere perioder i relation til klimaforandringerne”, fortæller Ida Brøker.

For Dan Hasløv er det netop DHI’s evne til løbende at følge med i og implementere ny viden, der gør dem til en interessant samarbejdspartner. Han siger:

”Naturens ”leg” med de danske kyster ændrer karakter med tiden. For os er det særlige ved DHI, at deres viden tager afsæt i den nyeste forskning på området. Den blander de med deres interesse for at være med tidligt i et udviklingsforløb, hvor designmuligheder afprøves. Derfor er det nu nærmest standard for os tidligt i forløbet at etablere et samarbejde med DHI i mere udfordrende kystopgaver”, siger Dan Hasløv.

Internationale opgaver

Ida Brøker mener, at det er en stor fordel for danske rådgivere, at Danmark er internationalt anderkendt for sin viden om at bygge ved kyster, når rådgiverne byder på internationale opgaver. Samtidig betyder det, at DHI har mange internationale aktiviteter.

”Som GTS-institut betyder de danske virksomheder naturligvis rigtig meget for DHI, men vi kan ikke basere vores forretning udelukkende på Danmark.  De internationale opgaver har givet os et nødvendigt netværk ude i verden, som betyder, at vi kan hjemtage den nyeste viden, og at vi kan anbefale danske virksomheder til internationale opgaver”, fortæller Ida Brøker.

Aktuelt er Hasløv & Kjærsgaard i gang med projekter i Østafrika og i Emiraterne, så volumenmæssig fylder de internationale opgaver ikke så meget for tegnestuen i forhold til de danske opgaver. Men de er spændende og udfordrende, og derfor håber Dan Hasløv, at det bliver et endnu stærkere forretningsområde i de kommende år.  I den forbindelse har det mangeårige og tætte samarbejde med DHI også haft effekt.

”I forhold til de to internationale opgaver, vi pt. er involveret i, har DHI inddraget os i den ene, og vi har inddraget DHI i den anden. Det er opgavetyper, vi kun kommer i nærheden af, fordi vi igennem årene har haft fælles referenceopgaver. På nogle felter er Danmark foregangsland, og derfor kan danske referencer være en fordel, når man byder på internationale opgaver. Det gælder fx signaturprojekter som Bellevue Strand. DHI har en meget stor international berøringsflade, der er med til at åbne døre. Vi nyder godt af, at de peger på os som en tegnestue, der har en særlig ekspertise.”

Denne artikel har være bragt i Performanceregnskab for GTS-net 2014 i en forkortet udgave.

Læs mere om DHI her