I en ny resultatkontrakt sættes der fokus på en klimaomstilling af byggebranchen for at skabe grundlaget for en klimatilpasset og klimasikret byggeskik.

Vådere vejr med voldsomme skybrud og længere tørkeperioder er blot nogle af de klimaændringer vi oplever i Danmark. Vores vejr forandrer sig, og det skal vi tage bedre højde for i bygge- og anlægsbranchen. For klimaændringerne påvirker levetiden af både bygninger, anlæg og veje negativt og sætter vores byggeskik under pres. På Teknologisk Institut er en helhedsorienteret tilgang vejen frem.

”Vores klima er under forandring. Det vådere vejr og længere tørkeperioder presser vores eksisterende bygninger og vores nybyggeri. Derfor er det på tide, at vi begynder at tage højde for klimaforandringerne, når vi bygger,” siger Grith Bech-Nielsen, som er centerchef på Teknologisk Institut.

I Danmark er ca. 468.000 bygninger, som udgør en værdi på kr. 205 milliarder, i fare ved ekstreme vejrhændelser. Dertil kommer 355.000 bevaringsvurderede – og 9.000 fredede bygninger, som kræver særlige indsatser. Og det vil Teknologisk Institut nu gøre noget ved.

Klimarelaterede skader kræver handling

I et nyt fireårigt resultatkontraktprojekt, støttet af Forsknings- og Uddannelsesministeriet, sætter Teknologisk Institut derfor fokus på en klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen, og på at skabe grundlaget for en klimatilpasset og klimasikret byggeskik.

”Selvom vi selvfølgelig skal arbejde på at skabe en branche med reduceret CO2-udledning, så har vi lige nu brug for at tilpasse os den klimakrise vi står i, og sikre, at de bygninger og anlæg vi opfører er sunde og holdbare. Det kræver en indsats, ikke mindst i forhold til at koordinere arbejdet. Klimatilpasningsprojektet Coast to Coast Climate Challenge – og flere andre projekter – peger på, at der mangler koordinering af klimaindsatsen i branchen – både hos byggeriets aktører og mellem regionerne. Samtidig ser vi flere klimarelaterede skader på bygninger, som kræver, at vi handler nu,” siger Grith Bech-Nielsen, Teknologisk Institut.

Ændret byggeskik på dagsorden

Resultatkontraktprojektet Klimaomstilling af bygge- og anlægsbranchen er i sin opstart, og projektleder, Mette Stubager Moesgaard fra Teknologisk Institut, ser frem til at få sat ændringer i byggeskikken på dagsorden i bygge- og anlægsbranchen.

”Projektet har et stærkt afsæt. Udover, at vores indsats er helhedsorienteret, så kan vi trække på vores mange erfaringer med klimarelaterede skader. Det giver os et godt, solidt og bredt udgangspunkt, som bl.a. bygger på indarbejdelse af accelererede skadesforløb og modelleringer så vi kan forudsige en række af de skader vi kan forvente at se i fremtiden,” forklarer Mette Stubager Moesgaard.

Projektteamet griber, sammen med aktører fra branchen, projektet an fra flere vinkler, som tilsammen giver den helhedsorienterede tilgang, som er vigtig for at opnå de nødvendige resultater.
”I projektet ser vi både på de enkelte materialer og konstruktioner samt samspillet mellem flere materialer og konstruktioner. Vi ser på både byggeri og anlæg og dermed ikke kun på håndtering af de belastninger det ændrede klima medfører over jorden på vores bygninger, men også under jorden, når regnvand fx skal ledes væk. Vi tager desuden udgangpunkt i data om regionale og lokale klimaforhold, ekspertviden om historiske og nye byggematerialer og byggeskikke samt erfaring og data om klimasikring og klimatilpasning af byggekomponenter og konstruktioner. På den måde kommer vi godt rundt om problemstillingen, som i sidste ende kan bidrage til at sikre Danmarks værdifulde, eksisterende og fremtidige bygnings- og anlægsmasse,” siger Mette Stubager Moesgaard.

Værdifuld viden til virksomhederne

Både Grith Bech-Nielsen og Mette Stubager Moesgaard har store forventninger til indsatsen, som vil give danske virksomheder en masse ny viden og i sidste ende styrke konkurrenceevnen.

”En indsats som denne har stort potentiale for branchens virksomheder. De får helt konkret dokumenteret viden, nye byggetekniske løsninger og testmetoder til klimatilpasning og klimasikring af bygninger, anlæg og veje, som de kan bruge direkte i deres forretning, fx til rådgivning, udførelse og produktudvikling. Vi håber derfor, at mange virksomheder har lyst til at være med i projektet og drage nytte af den viden og de resultater, vi kommer frem til. Det vil være til gavn for både virksomhedernes konkurrenceevne, for kvaliteten i det bebyggede miljø og for samfundsøkonomien generelt,” siger Grith Bech-Nielsen og bakkes op af Mette Stubager Moesgaard. Hun opfordrer alle interesserede virksomheder til at kontakte hende eller Grith Bech-Nielsen for at høre mere.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut