Et udviklingsprojekt, som Teknologisk Institut er involveret i, vil mindske frafaldet og højne trivslen på erhvervsuddannelserne inden for fx væksthusgartnerier, planteskoler og maskinstationer.

Færre unge søger ind på erhvervsuddannelserne, og det er vanskeligt at fastholde dem, der gør. Ifølge Danmarks Statistik dropper fire ud af ti elever ud, og kun hver anden gennemfører inden for fem år.

Derfor har brancheforeningen GLS-A og fagforeningen 3F iværksat et projekt i samarbejde med Teknologisk Institut, der munder ud i et værktøj til arbejdsgivere inden for de grønne fag.

“Vi skal blive bedre til både at rekruttere elever og fastholde medarbejdere inden for gartneri, land- og skovbrug. Det er helt centralt for udviklingen af branchen. Derfor arbejder vi sammen med 3F og Teknologisk Institut på at finde nye veje til fastholdelse og tiltrækning”, siger Anne Marie Hagelskjær Smit, der er HR- og Arbejdsmiljøchef i GLS-A.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal i fokus

Projektet fokuserer på, hvordan virksomhederne i større udstrækning kan geares til at være gode lære- og arbejdspladser – både i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

“Det handler om at skabe tydelighed omkring opgaverne, at formalisere rammerne, opgaverne løses inden for, og ikke mindst at lave en klar ansvarsfordeling omkring oplæringen – både i forhold til det faglige og kulturelle”, fortæller souschef Annemarie Holsbo fra Teknologisk Institut, der står i spidsen for udviklingsforløbet. “Det gør vi ved at uddelegere ansvar, køre løbende feedback-seancer mellem elev og leder, samt at have skemaer og årshjul der viser årets gang på arbejdspladserne”.

’Best practice’ for branchen

Alle virksomhederne kommer igennem både individuelt tilpassede forløb, interview samt tværgående aktiviteter med fokus på konkrete problemstillinger, muligheder og indsatsområder.

“I projektet udvikler og afprøver vi forskellige metoder og veje til at skabe bedre elev- og arbejdspladser. De metoder, der viser sig at have bedst effekt, bliver omsat til ’best practice’ for branchen”, fortæller Annemarie Holsbo fra Teknologisk Institut.

Projektet, der slutter september 2019, munder ud i en håndbog eller et værktøj, der kan bruges af andre virksomheder til at optimere praktikforløb. Målet er, at arbejdspladserne fastholder deres elever, og at eleverne, når de er udlærte, bliver i branchen.

Læs mere her

Foto: Teknologisk Institut