Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har netop fremlagt Danmarks første grønne forskningsstrategi. GTS glæder sig og opfordrer til at inddrage testfaciliteter som et centralt element.

Helt centralt i den nye strategi står grønne partnerskaber, der skal samle forskning, erhvervsliv og myndigheder om en langsigtet og strategisk indsats. Partnerskaberne skal sikre, at teknologi kommer ud og styrker dansk erhvervslivs grønne førerposition og resulterer i konkrete reduktioner i de danske drivhusgasudledninger.

”Danmark har et enormt potentiale for at gå foran med et stærkt erhvervsliv og forskningsmiljøer i verdensklasse. Politisk har vi viljen til at skabe de rammer, der gør, at vi kommer i mål”, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

GTS: Nødvendigt med testfaciliteter i den grønne omstilling

GTS-foreningen tager godt imod den nye grønne strategi, men peger på nødvendigheden af at sikre virksomheder adgang til testfaciliteter:

”Vi har flere gange peget på behovet for tværgående partnerskaber, der samler hele værdikæden. Derfor glæder vi os over den nye strategi. Men det er helt afgørende at indtænke test- og demonstrationsfaciliteter som det hjul, der skaber fremdrift, og som sikrer, at de grønne ideer bliver markedsklare. Uden mulighed for hurtigt at teste og afprøve nye løsninger forbliver nye innovative ideer nemlig på tegnebrættet”, siger direktør i GTS-foreningen”, Ragnar Heldt Nielsen og fortsætter:

”Flere analyser viser, at uden de rette test og udviklingsfaciliteter faciliteter må danske virksomheder standse deres grønne udviklingsprojekter. Derfor savner vi også, at der på lige fod med Roadmap for forskningsinfrastruktur udvikles en roadmap for test- og demonstrationsfaciliteter.”

Fire missioner

Regeringen har valgt en missionsorienteret tilgang i strategien, hvor forskningsmidlerne flugter med grønne aftaler og ambitioner. De fire missioner er udpeget på baggrund af danske styrkepositioner inden for forskning og erhverv. Formålet er at sætte en klar kurs for den danske forsknings- og innovationsindsats i de kommende år.

De fire missioner prioriteres med 750 mio. kr. i forbindelse med forhandlingerne om forskningsreserven for 2021.

De fire missioner er:

 • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2 (Carbon capture)
 • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X)
 • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
 • Genanvendelse og reduktion af plastaffald

I GTS-foreningen er der tilfredshed med, at strategien sætter en klar retning for midler til grøn omstilling.

”Det er fornuftigt at vælge nogle styrkepositioner ud, så indsatsen ikke smøres ud i for tyndt et lag. GTS-institutterne er klar til at bidrage med viden og testfaciliteter, så vi sikrer, at den grønne omstilling bidrager til danske arbejdspladser og innovative løsninger, der kan sælges i hele verden”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

RK med fokus på grøn omstilling

I strategien fremhæves det, at GTS-institutterne i de kommende år skal have et særligt fokus på at udvikle serviceydelser, der bidrager til en grøn omstilling af danske virksomheder. Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet i de kommende resultatkontrakter med GTS-institutterne for perioden 2021-2024 et særligt fokus på, at aktiviteterne styrker grøn omstilling og innovation i danske virksomheder.

Nye initiativer

Strategien lancerer desuden en række konkrete initiativer. Initiativerne skal bidrage til at opbygge Danmarks forsknings- og innovationskapacitet på det grønne område. De nye initiativer er:

 • En ambitiøs grøn forskningsindsats
 • Grønne partnerskaber
 • Styrket grønt fokus for Innovationsfonden
 • Bedre koordination af grøn forskning
 • Bedre rammer for samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv
 • Styrket dansk deltagelse i internationalt samarbejde
 • Monitorering og effektvurderinger af grøn forskning
 • Nationalt Center for Klimaforskning
 • Grønne uddannelser

Læs mere om strategien her

Undersøgelse om behovet for test- og demonstrationsfaciliteter

GTS-foreningen offentliggjorde i sidste uge en undersøgelse, der afdækker behovet for test, demonstrations- og udviklingsfaciliteter blandt danske frontløbervirksomheder fra landbrug-, byggeri og landbrugssektoren. Du kan læse mere om undersøgelsen her