GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling. Det viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. 

På tværs af de syv GTS-institutter er der set på, hvordan institutterne løser deres opgave ift. at få ny viden og teknologi hurtigt i anvendelse.

”Den nye evaluering slår fast, at der er stor tilfredshed med måden, som GTS-institutterne løser deres opgave på. Det gælder både ift. de private kunder og ift. dem, de indgår i et forsknings- og udviklingsprojekt med. Med andre ord viser rapporten, at GTS leverer et vigtigt bidrag som accelerator for dansk innovation”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Stor tilfredshed med ydelser

Der er på tværs af de mange brugere af GTS en stor tilfredshed med de mange forskellige GTS-ydelser. Især er det høje faglige niveau samt faciliteter til test og demonstration efterspurgt.

”Unik viden om teknologi kombineret med faciliteter til test og demonstration er en effektiv platform for samarbejdet med danske virksomheder. Det gør det muligt for virksomheder at arbejde med innovation, uden at de skal kunne det hele selv. Af den grund er det ikke overraskende, at kunderne netop fremhæver disse GTS-ydelser”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

”Endnu en glædelig ting er en tendens til en stigende omsætning pr. kunde. Det tyder på, at der i dag er flere tætte og længerevarende samarbejder om innovation end tidligere. Det er en god ting, fordi en tættere relation er mere værdifuld for den enkelte virksomhed”.

GTS bidrager substantielt til den grønne omstilling

44 pct. af kunderne peger på, at GTS-samarbejdet har ført til introduktion af nye produkter. Heraf har 41 pct. handlet om grøn omstilling.

Desuden er der større sandsynlighed for, at de virksomheder, som har købt forsknings- og udviklingsopgaver hos GTS, implementerer en grøn innovation ift. andre sammenlignelige virksomheder.

”Det er en mærkesag for GTS at understøtte danske virksomheder i grøn omstilling, og derfor er det glædeligt at se, at kunderne rent faktisk via samarbejdet med GTS er lykkedes med at udvikle nye grønne produkter og løsninger”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Samfundets investering i GTS

Ifølge evalueringen indtager GTS en nøgleposition ift. at omsætte forskning til konkrete teknologiske løsninger i erhverv og samfund.

”Det unikke ved GTS-rollen er placeringen mellem marked og forskning. Den tætte relation til virksomheder giver viden om behov – og dermed er det muligt at sætte ind med nye forskningsindsatser, der matcher dem”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

For at understøtte GTS-indsatsen er der en pulje til GTS på finansloven. Puljen udgør cirka 300 mio. kr. om året, og midlerne bliver investeret i aftalte indsatsområder. GTS-institutterne er generelt gode til at arbejde med de rette områder. Men rapporten peger på, at der har været et fald i forsknings- og udviklingsomsætningen.

”Det er en uheldig udvikling, der bør vendes. I GTS er der fokus på at vinde flere konkurrenceudsatte midler, men der bør også politisk ses på, hvordan der kan investeres flere penge i GTS til gavn for dansk erhvervsliv. Ikke mindst, da evalueringen dokumenterer, at GTS-indsatsen skaber effekt i danske virksomheder”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Vigtige budskaber fra evalueringen

 • 93 pct. af kunderne er tilfredse med GTS-samarbejdet.
 • 3 ud af 4, der samarbejder med GTS-institutterne i et forsknings- og udviklingsprojekt, peger på, at GTS har været afgørende for projektets faglige resultater.
 • 44 pct. angiver, at deres GTS-samarbejde har bidraget til nye eller væsentligt forbedrede produkter eller serviceydelser.
 • Stor tilfredshed med institutternes test- og demonstrationsfaciliteter og de tilhørende kompetencer. Mange understreger vigtigheden af at kunne tilgå disse i Danmark.
 • GTS bidrager betydeligt til den grønne og digitale omstilling.
 • Der er en klar tendens til, at GTS-institutterne har et mere omfattende samarbejde med den enkelte kunde (stigende omsætning pr. kunde).
 • GTS-institutterne er meget forskellige og adresserer behov på netop de teknologiområder, hvor de er eksperter.
 • Årligt når GTS-institutterne ud til cirka 20.000 danske virksomhedskunder. Samarbejdet med erhvervslivet er stigende både i form af øget kommerciel omsætning og målt på antallet af FoU-samarbejder med virksomheder.

Mere information

Læs nyhed på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Hent GTS-evalueringen her

Du er velkommen til at kontakte direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, mobil 45 16 26 20 for yderligere information og citater.

Fakta om evalueringen

Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (CFA), har på opdrag fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen gennemført evalueringen i 2022 og 2023.

Formålet med evalueringen er at give ny viden om styrker, udfordringer og potentialer i GTS. Det skal bidrage til, at der også fremadrettet er en effektiv varetagelse af GTS-opgaven.

Det datamateriale, der ligger til grund for rapporten, er:

 • Bearbejdning af eksisterende institutdata.
 • Spørgeskemaundersøgelser blandt kunder og samarbejdspartnere.
 • Interviews med følgegruppemedlemmer og GTS-institutrepræsentanter.
 • Rundbordsdrøftelser med interessenter.
 • Registerbaseret analyse af innovationsdata fra Danmarks Statistik.
 • Institutternes selvevalueringer.

De syv GTS-institutter er: Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.