Den vejledende grænseværdi for støj fra veje er i Danmark fastsat til Lden = 58 dB for boliger langs byveje og motorveje. Dette svarer til, at ca. 10 pct. af befolkningen er stærkt generet af støjen.

FORCE Technology har gennemført et internationalt litteraturstudie for Miljøstyrelsen, der har ønsket at få opdateret viden. Det konkluderes, at forskellige undersøgelser underbygger den danske støjgrænse på Lden = 58 dB for almindelige veje/byveje. Det konkluderes ligeledes at forskellige undersøgelser viser, at motorveje er mere generende ved samme støjniveauer end andre veje. En schweizisk undersøgelse tyder på, at 10% er stærkt generet af motovejsstøj ved Lden = 51 dB. Vejdirektoratets undersøgelser peger på Lden = 52 dB for 10 % stærkt generet.

Motorvejsstøj er mere generende end støj fra byveje

Ny undersøgelse offentliggjort af Miljøstyrelsen indikerer, at beboerne langs motorveje bliver mere generet af støjen end beboere ved byveje ved det samme støjniveau. Forskellen kan opgøres svarende til at motorvejsstøj skal være 6 dB lavere, for at den opleves lige så generende som ved byveje. Undersøgelsen viser samtidig at en danske vejledende grænseværdi for støj fra veje virker korrekt i forhold til at højst 10% må være stærkt generet.

Den danske vejledende grænseværdi for støj fra veje er i dag fastsat til Lden = 58 dB for boliger langs byveje og motorveje. Dette skulle svare til, at ca. 10 % af befolkningen er stærkt generet af støjen. To analyser/rapporter fra dels WHO og dels fra Vejdirektoratet, stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt grænseværdien er korrekt, hvis den skal svare til, at 10 % af befolkningen er stærkt generet. F.eks. viser undersøgelsen fra Vejdirektoratet, at genepåvirkningen ved 58 dB er større fra motorveje end hidtil antaget – dvs. at der er flere end ca. 10 % stærkt generet. WHO-rapporten fra 2018 viser generelt, at genepåvirkningen fra veje er større end antaget for Miljøstyrelsens fastsatte grænseværdi på Lden = 58 dB, og rapporten anbefaler en grænseværdi på 53 dB. WHO anser 10% stærkt generet, som en relevant risikoforøgelse som udgangspunkt for fastsættelse af grænseværdier.

Nye internationale undersøgelser af støjgener

Miljøstyrelsen vil normalt ikke ændre sine grænseværdier på baggrund af et eller få studier. Miljøstyrelsen har derfor ønsket at få opdateret viden om videnskabelige undersøgelser og rapporter om geneundersøgelser for vejstøj. På den baggrund har FORCE Technology har udarbejdet et teknisk notat ”Genevirkning af vejtrafikstøj – et litteraturstudie ” for Miljøstyrelsen. Det skulle bl.a. undersøges, hvad der findes af nyere danske og internationale undersøgelser, der beskæftiger sig generelt med gene af støj fra veje, og hvorvidt der er undersøgelser, som viser, om motorvejsstøj har en anden dosis-responskurve end byveje.

Der blev kun fundet to nyere undersøgelser dels fra Danmark (Vejdirektoratets undersøgelser bl.a.), og dels fra det schweiziske SIRENE-projekt. Der blev dog også fundet og fremdraget relevante data i rapporter og litteratur fra før 2014.

Støjgene for veje generelt og byveje

WHO-rapporten fra 2018 bygger på en bred samling af støjgeneundersøgelser, men hvis ikke repræsentative undersøgelser udelades, som det supplerende er gjort i baggrundsartiklen til WHO-rapporten om støjgene, fås en støjgrænse på Lden = 58-59 dB for 10 % stærkt generet, hvilket ikke afviger signifikant fra den danske støjgrænse.

Vejdirektoratets to undersøgelser fra 2007-2008 og 2014, hvori indgår byveje med i alt 6.188 respondenter, giver resultater, der underbygger den nuværende grænseværdi. En schweizisk undersøgelse med 5.364 respondenter fra 2014-2017 viser, at 10 % er stærkt generet ved et støjniveau på Lden = ca. 58 dB og underbygger således også den danske støjgrænse.

Støjgene fra motorveje

Et par tidlige undersøgelser fra før 1992 viser, at støjen fra motorveje er mere generende end støjen fra andre veje svarende til 5 dB eller mere. Vejdirektoratets undersøgelse med 3.444 respondenter fra 2014 med repræsentative danske motorveje viser, at støjen fra motorvejene er mere generende end støjen fra byveje. Undersøgelsen viser, at ved 52 dB er 10 % stærkt generet ved motorvejene.

Den schweiziske undersøgelse med 5.364 respondenter fra 2014-2017 viser, at veje med motorvejslignende støjkarakter, dvs. en forholdsvis konstant støj uden pauser er ca. 7 dB mere generende end veje med spredt trafik og pauser ved samme støjniveauer.

Læs mere her

Foto: FORCE Technology