I et nyt høringssvar påpeger GTS, at mulighederne for innovation og udvikling ikke bør begrænses, af risikoen for helt eller delvist bortfald af tilskud i tilfælde af uforudsete resultater.

Høringssvar

Hermed fremsendes GTS-foreningens kommentarer til udkast til bekendtgørelsen.

Vi takker for muligheden for at indgive høringssvar.

Vi har følgende specifikke kommentarer:

I §35 tilføjes der et nyt kapitel om tilbagebetaling. Her har vi 2 bemærkninger, der er som følger:

1)  Af §35a 1) fremgår det, at tilskud kan bortfalde helt eller delvist hvis projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med de forud godkendte planer og betingelser, herunder at projektet ikke når de forudsatte resultater.

Vi ser den fremhævede sætning som meget uheldig, idet den vil begrænse graden af innovation og udvikling, der ansøges om.

I innovations- og udviklingsprojekter indgår der altid en grad af usikkerhed, fordi man netop udvikler nye løsninger. Udvikling af nye løsninger omfatter ofte design, prototyper, test og afprøvning i en iterativ proces, og endeligt skal løsningen bringes i anvendelse gennem en implementeringsproces, der alt efter projektet kan indebære mange uforudsete forhold.

For en bevillingsmodtager vil risikoen for hel- eller delvisbortfald af bevillingen, hvis ikke man når de forudsatte resultater, derfor helt naturligt medføre, at man begrænser graden af udvikling og nyskabelse i de projekter, man ansøger om, da man ikke kan garantere specifikke resultater i udviklingsprojekter.

Som bevillingsmodtager forpligter man sig til at følge godkendte planer og betingelser, herunder at levere aftalte handlinger og milepæle. De kontrolmuligheder der ligger i en løbende opfølgning på disse burde være fuldt tilstrækkelige og er gængs praksis i fx EU rammeprogrammerne.

Vi ser derfor denne del, som uheldig og unødig, og vi anbefaler, at sætningen ”herunder at projektet ikke når de forudsatte resultater” fjernes.

2) Af §35a 3) fremgår det, at tilskud kan bortfalde helt eller delvist hvis forudsætningerne for tilsagn om tilskud i øvrigt er væsentligt ændrede, herunder at tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, tages under rekonstruktionsbehandling eller der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager.

Generelt er det uhensigtsmæssigt med ordlyd som ”væsentlig ændrede”, da det kan tolkes på mange måder. Her var det mere hensigtsmæssigt, hvis man var præcis og gjorde klart, at tilskuddet kan bortfalde, hvis tilskudsmodtager går konkurs etc. og dermed sletter ”væsentligt ændrede”.

Hvis der er behov for uddybning af ovenstående synspunkter, står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Ragnar Heldt Nielsen
Direktør, GTS-foreningen