Holdbarhed og kvalitet af murede facader kan med fordel vurderes før en renovering af murede facader. Det er budskabet fra Boligforeningen ALBOA, som netop har haft Teknologisk Institut til at undersøge de murede facader forud for en renovering af 294 rækkehuse i Aarhus.

Boligforeningen ALBOA ønskede en bæredygtig, helhedsorienteret og ikke mindst holdbar renoveringsløsning, og derfor kontaktede de Teknologisk Institut før renoveringen gik i gang.

”Vores ønske var at vælge den rigtige strategi for renoveringen fra start. Boligafdelingen har været plaget af et accelererende skadesforløb med delaminering af mursten, som har nødvendiggjort udskiftning af flere og flere sten. Vi vil derfor nu have en langtidsholdbar løsning, men også sikre, at vi kun renoverer hvor det er nødvendigt. Derfor valgte vi at inddrage eksperter i murværk fra Teknologisk Institut, og deres undersøgelser har blandt andet vist, at flere facader har en restlevetid på +40 år. De facader behøver vi ikke renovere, og der hvor vi skal renovere, gør vi det, så vi undgår kontinuerligt vedligehold,” siger Niels Eilersgaard, byggechef hos ALBOA, som også er tilfreds med de økonomiske aspekter i facaderenovering frem for løbende vedligehold.

Målrettet renovering

Mette Stubager Moesgaard, sektionsleder fra Teknologisk Institut er en af de eksperter, som har været involveret i vurderingen af de murede facader. Hun er ikke i tvivl om, at ALBOAs strategi med en vurdering af alle facader forud for renovering, er en god løsning, som sikrer, at der kun foretages renovering der, hvor det er nødvendigt.

”Vi er glade for at blive inddraget i projekterne før renoveringen starter. På den måde kan vi sikre at opgaverne løses rigtigt fra start og at vores kunder får den rigtige langsigtede løsning. Ofte kommer vi først ud når skaden er sket, men ved at blive inddraget fra start, kan vi ofte spare kunderne for mange penge,” siger Mette Stubager Moesgaard, og opfordrer også til, at de mange boligforeninger med forestående renoveringer med midler fra Landsbyggefonden husker at lægge en god strategi, så deres renoveringsinvesteringer skaber mest mulig værdi.

Ingen lappeløsninger

I projektet hos Boligforeningen ALBOA, har Teknologisk Institut udformet en anbefaling for udbedring af alle facader. Og der er stor forskel på udbedringsforslagene, nogle skal ommures fuldstændigt og andre skal der ikke gøres noget ved. På baggrund af en analyse vurderes restlevetid for murværket afhængig af orientering og eksponering for vejrlig (syd, vest, øst, nord). Overordnet er anbefalingen, at udbedring laves ved at ommure hele facader. Løsningen med at udskifte enkelte skadede sten er dermed ikke en del af strategien, og det er der en grund til.

”Boligforeningen ALBOAs renovering er faktisk et godt eksempel på, at en helhedsorienteret løsning er bedre end mindre partielle løsninger med fx udskiftning af enkelte skadede sten. Vælger man at udskifte enkelte sten, kan det faktisk føre til en acceleration af skadesudviklingen i dette tilfælde. Det skyldes, at der tilføres mere fugt ved selve udskiftningen og fordi de nye sten vil have en mere åben overflade,” forklarer Mette Stubager Moesgaard.

Nej tak til løbende vedligehold

Analysen viser blandt andet, at alle facader mod syd og vest skal ommures – for facader mod øst og nord skal der laves en nærmere gennemgang af de enkelte facader. For de facader, hvor der ses mørk misfarvning fra kraftig vandbelastning samt én eller flere sten med deleminering/afskalning i overfladen så anbefales det at ommure hele facaden. Fremstår facaden lys gul og uden skader, så har den en restlevetid på +40 år og skal ikke ommures.

”Husene er opført i starten af 1980’erne og murværket har blandt andet skader i form af afskalninger af murstenene. Disse er frostskader, som skyldes, at vand bliver ophobet i stenene, da overfladen over tiden er blevet tæt. Når det fryser sker der en delaminering i materialer, og større eller mindre skaller af tegl falder af. De første reparationer er foretaget i 2001, og skadesforholdet har løbende udviklet sig og udvikler sig stadig,” forklarer Mette Stubager Moesgaard og slutter.

”For de facader, som skal renoveres, vil ALBOA gerne have en holdbar løsning, som ikke kræver omfattende løbende vedligehold. Det er en af årsagerne til, at vi ikke anbefaler at udskifte enkelte sten. For en sådan løsning vil netop kræve løbende vedligehold, da skaden kun vil blive værre med en partiel udskiftning, særligt i kontekst af de klimaforandringer som vi oplever, hvor øgede regnmængder kun vil accelerere de skader vi ser hos murværket i boligforeningen. Heldigvis er der også flere af facaderne som er i god stand og ikke behøver ommuring. Når renoveringen er gennemført, er vurderingen dermed, at facaderne i boligforeningen som minimum har 40 års restlevetid.”

Vil du vide mere? Kontakt:
Mette Stubager Moesgaard, mstm@teknologisk.dk, 7220 1708

Foto: Teknologisk Institut