I en ny kommentar påpeger IB Bertelsen, direktør i DBI, at rammerne for udarbejdelsen af en vejledning til brandsikkerhed på plejehjem begrænsede den egentlige effekt.

I 2018 omkom tre mennesker i en brand på Farsøhthus Plejecenter. Sidste år omkom 6 personer som følge af brand på et plejehjem. Disse ulykker førte til en omfattende undersøgelse, som afslørede massive fejl og mangler på landets plejehjem. Efterfølgende blev der stillet krav om en opdatering af brandsikkerheden, og der blev nedsat en ekspertgruppe, som skulle udarbejde et katalog af gode idéer til, hvordan brandsikkerheden kunne styrkes på landets plejeinstitutioner.

Ekspertgruppens vejledninger

I foråret udgav ekspertgruppen deres 15 anbefalinger til, hvordan brandsikkerheden øges på de danske plejehjem. I den forbindelse fremhævede Ib Bertelsen tilfredshed med sammensætningen af ekspertgruppen.

”Mange gode kræfter har været samlet, og vi har haft mange gode diskussioner undervejs. Nu er vi endt med en række forslag, som er afleveret til de respektive departementer. Så må vi se, hvad der sker med forslagene” sagde Ib Bertelsen, direktør i DBI.

Af de 15 forslag er der tale om taktisk forebyggelse for de 8 af dem, dvs. forslag, som involverer en menneskelig indsats – såsom instrukser, uddannelse, træning og brandsyn.

Ud over den menneskelige faktor stilles der også 7 forslag, som vedrører aktiv brandsikring – såsom brandtekniske installationer, slukningsmateriel og brandhæmmende hjælpemidler.

Brandsikring kræver ny lovgivning og midler til området

Allerede ved udgivelsen af ekspertgruppens anbefalinger udtrykte Ib Bertelsen dog en vis skepsis om rammerne for de nye anbefalinger. I følge direktøren hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut kræver brandsikkerhed på de danske plejehjem nemlig både ny lovgivning og flere midler.

”Kravet lød på, at forslagene ikke måtte koste penge og ikke kræve lovændringer. Men der skal altså både penge og ny lovgivning på bordet, hvis man vil opnå mærkbare forandringer. Det er simpelthen ikke muligt at lave gratis brandsikring. Resultatet er derfor blevet nogle ret enkle anvisninger” siger Ib Bertelsen, som ærgrer sig over, at der ikke er kommet mere ud af arbejdet.

Ib Bertelsen fremhæver blandt andet en problematisk lovgivning, i form af manglende krav om automatisk brandalarmeringsanlæg på ældre bygninger.

“Hvor utroligt det end lyder, så findes der i dag 50 plejehjem i Danmark, der – fuldt lovligt – ikke har et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), som udover at advare personale og beboere også sender en alarm direkte til brandvæsenet. Sådan er det, fordi bygninger kun skal leve op til de krav, der var gældende, dengang de blev opført, og mange danske plejehjem stammer fra en tid, hvor bygningsreglementerne slet ikke havde nutidens fokus på brandsikkerhed”, siger Ib Bertelsen.

Yderligere påpeger Ib Bertelsen behovet for lovkrav om automatiske dørlukkere og sprinkleranlæg, som kan være et led i at forhindre en brand i at spredes.

Du kan læse hele kommentaren her