I et nyt projekt skal FORCE Technology sikre, at den danske industri får de bedst mulige forudsætninger for at arbejde mod sundere og mere bæredygtige miljøer og lokalsamfund.

Med stærke udviklings- og testmiljøer inden for lyd, støj og luft får dansk industri de bedste forudsætninger for produktudvikling og dermed for at arbejde mod sundere og mere bæredygtige miljøer og lokalsamfund og en styrket dansk konkurrenceevne.

Støj, ren luft og gode lydforhold er afgørende

Støj- og luftforurening er af WHO udpeget som de miljøbelastninger, der er årsag til flest helbredsproblemer i form af nedsat livskvalitet, sygdom og for tidlig død. Alene i EU anslås det, at støj forårsager 10.000 årlige tilfælde af for tidlig død, mens det anslås, at luftforurening bærer ansvaret for knap en halv million årlige dødsfald. Dertil er mange millioner menneskers livskvalitet betinget af gode lydforhold, fx via velfungerende høreapparater, effektive høreværn og hearables.

De menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger ved dårlig lyd, støj og luftforurening er store og tæt forbundne med vækst og udvikling i moderne samfund, hvor befolkningstætheden stiger, byerne vokser, infrastrukturen udbygges, og virksomheder og beboelse rykker tættere på hinanden.

I projektet ”Industriens nationale lyd og luft LAB” vil FORCE Technology understøtte de stigende behov for gode lyd- og luftmiljøer ved at udvikle og udbrede løsninger, der nedbringer sundhedsgener og fremmer livskvaliteten i:

  • Boligmiljøer, hvor op imod 90 % af døgnets timer tilbringes, og støj- og luftgener i bygningerne har betydning for trivsel og sundhed
  • Arbejdsmiljøer, hvor eksponering for sundhedsskadelig støj og luftforurening kan reduceres via smarte løsninger til monitorering, styring af processer og personlige værnemidler
  • Det eksterne miljø, hvor både design af løsninger som støjskærme og grøn by- og trafikplanlægning kan bidrage til at reducere gener forbundet med luft- og støjforurening.

Stærke udviklings- og testmiljøer skal styrke dansk konkurrenceevne

Projektets ambition er at etablere et stærkt dansk udviklings- og testmiljø på lyd- og luftområdet ved at bringe kompleksiteten fra bolig-, arbejds- og det eksterne miljø ind i virkelighedsnære laboratoriemiljøer. Heri vil virksomheder få adgang til nye målemetoder, modeller og testfaciliteter, der kan skabe de bedst mulige og mest virkelighedsnære rammer for udvikling af nye produkter og løsninger.

Dermed vil danske virksomheder få effektiv og brugbar validering af produkter og sensorsystemer inden for lyd og luft og derigennem adgang til den platform, der skal styrke den samlede danske konkurrenceevne på lyd- og luftområdet yderligere.

I forbindelse med projektet har FORCE Technology udarbejdet en kort video, hvor projektleder Jens Oddershede forklarer om de problemstillinger, som projektet beskæftiger sig med.

Videoen giver dig en unik mulighed for at få et indblik i projektets forløb, set med en insiders synspunkt.

Du kan læse mere om projektet her

Du kan finde videoen på YouTube her

Foto: FORCE Technology