Med hjælp fra en ny og bæredygtig renseteknologi skal fluor-forbindelser, PFAS, forhindres i at vandre fra spildevand til fødevarer. Det forventes, at teknologien vil være relevant for flere industrier.

Giftige fluorforbindelser, der vandrer fra forskellige vandtyper og over i fødevarer, skal fjernes fuldstændigt med et nyt teknologikoncept, der lige nu udvikles i et samarbejde mellem bl.a. Teknologisk Institut, DTU Miljø og Aquarden Technologies.

Ender på middagsbordene

I de senere år er der gjort bekymrende fund af fluor-forbindelser, PFAS, i bl.a. vand fra lossepladser, udløbsvand fra renseanlæg og brandslukningspladser.

Senest har der været eksempler på, at fluorstoffet PFOS har bredt sig fra en brandøvelsesplads til en eng ved Korsør, hvor stoffet er havnet først i græssende køer og siden på middagsbordene – i mængder, der ligger 63 gange over det tilladte.

”PFAS-forbindelser er særligt problematiske, fordi de er meget svære at nedbryde og dækker over flere tusinde forbindelser. Det betyder, at de også er svære at få bugt med på renseanlæggene, hvor de gængse biologiske og kemiske metoder kommer til kort. Derfor er der stort behov for nye tilgange, som er både effektive og økonomisk overkommelige,” siger sektionsleder Caroline Kragelund Rickers fra Teknologisk Institut.

Komplet nedbrydning af PFAS er målet

I projektet, der er støttet af MUDP under Miljøministeriet, kombineres kendte vandbehandlingsteknologier med superkritisk vand-oxidation (SCWO).

Hos Aquarden Technologies kan man allerede i dag tilbyde superkritisk vand-oxidation (SCWO) – en proces, der er i stand til helt at nedbryde PFAS-forbindelserne, så der kun er CO2, vand og lidt syre tilbage. Teknologisk Institut har derfor i samarbejde med Aquarden Technologies og DTU gennemført en række laboratorieforsøg, der har vist, at det er muligt at fjerne PFAS ved først at opkoncentrere forbindelserne og dernæst fuldstændig nedbryde dem.

Relevant for flere industrier

I dag er der opsat aktivt kul-filtre i Københavns Lufthavn til PFOS-fjernelse, men ikke ved andre punktkilder eller renseanlæg. En udfordring er dog, at PFAS-forbindelserne binder dårligt til aktivt kul og derfor kun tilbageholdes i små mængder. Dertil kommer, at det forurenede kul bliver transporteret til udlandet og afbrændt ved høje temperaturer. De nuværende metoder er altså hverken særligt effektive eller bæredygtige.

Med det nye teknologikoncept skal der udvikles en bæredygtig teknologi til forbehandling, opkoncentrering og fuldstændig fjernelse af ikke-nedbrydelige stoffer som PFAS-forbindelser.

Teknologien ventes at blive en relevant løsning på PFAS-udledninger mange steder, bl.a. fra industrisektorens spildevand, vand fra deponier, brandøvelsespladser og i drikkevandsbehandling.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Adobe Stock