Københavns Kommune får målt og dokumenteret luftkvalitet i hovedstaden fra fem målestationer. Det giver bedre viden om luftforurening og et veldokumenteret grundlag for at gennemføre tiltag på de rigtige steder, på det rigtige tidspunkt.

Målestationer sikrer større viden om luftforurening i Københavns Kommune

Alt for mange københavnere bliver syge og dør for tidligt på grund af luftforurening i byen. Nyere rapporter viser, at forurening fra kilder i Københavns Kommune udgør omkring 10% af alle for tidlige dødsfald. Dertil er der store samlede samfundsmæssige omkostninger af luftforureningen i København. Det er en problematik, politikerne i København tager meget alvorligt.

Der er derfor afsat midler til et projekt, som fra efteråret 2020 og over en treårig periode skal tilføre yderligere viden om luftkvaliteten og de sundhedsmæssige konsekvenser i København. Projektet er igangsat som et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Som en del af projektet, opsætter FORCE Technology i alt fem luftmålestationer, som i en treårig periode vil måle luftens indhold af forureningsstoffer, som kvælstofdioxid (NO2), partikler (PM2,5 og PM10) samt ultrafine partikler (UFP). På to af målestationerne måles desuden for stoffet Black Carbon, som især stammer fra bilernes udstødningsgasser og brændeovne.

Målinger af luftkvaliteten giver et solidt beslutningsgrundlag

Projektet er spændende og relevant for mange lignende byer og kommuner at følge, fordi det strækker sig over en treårig periode og dermed kan generere stor mængde brugbare data. Over de tre år, vil målestationerne registrere og dokumentere udledningen af forureningsstofferne på tværs af forskellige vejrforhold, årstider, turistsæsoner og andre udsvingsperioder.

Dertil vil målinger fra især de to udvalgte stationer, der måler Black Carbon, kunne generere data om fordelingen af forureningen fra kilderne. Dvs. give et tydeligere billede af, hvor stor en del af forureningen stammer fra hhv. brændeovne i villakvarterer og udstødningen fra biler.

For Københavns Kommune betyder målingerne bl.a., at der vil være et solidt og veldokumenteret grundlag at træffe beslutninger ud fra om tiltag som f.eks. miljøzoner, færdselsændringer og andre reduktionstiltag, der gavner borgernes sundhed og trivsel. Dertil vil datagrundlaget kunne bruges til at dokumentere, om de valgte tiltag har den ønskede effekt, samt til bedre at kunne forudse perioder med høj forurening og udstede sundhedsvarslinger.

Målestationer afgiver live data over luftforureningen i en sky-løsning

FORCE Technology opsætter og står for etablering og drift af de fem målestationer i København. Fra målestationerne bliver data sendt direkte til en sky-løsning, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan følge med i udviklingen fra time til time – dag til dag over en treårig periode.

Dertil vil målestationernes data generere en årlig rapport, der opsummerer forureningens udvikling hen over året og viser eksempler på udsvingsperioder med hhv. meget forurening og meget lidt forurening.

Placeringen af målestationerne opsættes på strategisk udvalgte steder i byen, i områder kendetegnet ved megen trafik og brændeovne.

Målestationerne forventes at blive opsat og ibrugtaget i efteråret 2020.

Du kan læse mere om projektet her

 

Foto: FORCE Technology