Planterbaserede fødevarer er helt centrale for udviklingen af dansk fødevareproduktion. Derfor er der brug for den nye fond. Men det bliver afgørende at sikre, at fonden benytter attraktive regler, rammer og vilkår for at både virksomheder og de centrale vidensinstitutioner på området kan deltage i fondes indsatser.

Høringssvar

Høring af lovforslag om Fonden for plantebaserede fødevarer j.nr. 21-1121-000001.

GTS-foreningen takker for muligheden for at indgive høringssvar, og vi fremsender hermed vores kommentarer til høringen.

Fra GTS glæder vi os over den kommende etablering af den ny fond. Plantebaserede fødevarer er som indsatsområde af afgørende betydning for udviklingen af fødevareproduktion, som en dansk styrkeposition og fra GTS-institutterne ser vi frem til at bidrage substantielt til de kommende forsknings- og udviklingsaktiviteter, som fonden skal være ramme om.

Med dette som afsæt er vores centrale kommentar også, at det bliver afgørende at sikre, at fonden benytter de maksimalt mest attraktive regler, rammer og vilkår for at både virksomheder og de centrale videninstitutioner på området kan deltage i fondes indsatser, og at det søges at minimere uhensigtsmæssige administrative byrder.

Udnyt EU bestemmelserne rammer for tilskudsordning fuld ud.

For det første anbefaler vi derfor, at fonden ved implementering af de nationale tilskudsregler udnytter EU bestemmelsernes rammer for tilskudsordninger fuldt ud. Danmark bør således ikke selv indsætte nationale opstramninger om indsendelse og tilsagn og tilskudsbetingelser/tilskudssatser og bør ikke fastsætte strammere regner end EU’s regler tilsiger.
Sikring af optimale regler forsknings- og videnformidlingsinstitutioners deltagelse

For det andet anbefaler vi, at man – i tilrettelæggelsen af vilkår og tilskudsregler for GTS-institutter og øvrige forsknings- og formidlingsinstitutioner – tager afsæt i, at GTS-institutter i både EU, hos Innovationsfonden og i den nuværende ”Vejledning om definitionen af en forsknings- og videnformidlingsinstitution” fra Landbrugsstyrelsen er anerkendt og kategoriseret som ”forsknings- og videnformidlingsinstitution”. Jf. Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen, 2 oktober 2020 ”Vejledning om definitionen af en forsknings- og videnformidlingsinstitution” s. 5, 6, 7, 9 og 10.

Denne kategorisering er afgørende for, at bl.a. de danske GTS-institutter kan bidrage med deres ekspertise på et økonomisk forsvarligt grundlag, hvor der sikres fuld anerkendelse af aktørernes omkostninger ved at indgå i de skitserede aktiviteter. I den sammenhæng er det uheldigt, at der i udkastet til lovforslaget flere steder henvises til de gældende rammer og vilkår for GUDP. I den igangværende høring om revision af bekendtgørelsen for GUDP har GTS netop gjort gældende, at GUDP-bestemmelserne ikke tager højde for GTS-institutternes rolle som forsknings- og vidensformidlingsinstitution jf. ovenfor. De gældende rammer og vilkår i GUDP har gjort det meget svært for GTS-institutterne at deltage på økonomisk forsvarlige vilkår. Bl.a. kategoriseres GTS-institutterne fejlagtigt som ”store virksomheder” i programmet. til trods for ovennævnte. Disse forhold er yderligere uddybet i vores høringssvar fra 6. juni 2022. (Se GTS Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram”, J.nr. 21-0120-000006).

Desuden vil vi gerne henlede opmærksomheden på Udkast til Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, som Økonomistyrelsen sendte i høring den 4. juli 2022. Her skitseres bestemmelser, der i langt højere grad tager højde for GTS-institutternes rolle i vidensystemet

Formålet med den nye vejledning er bl.a. en fælles standardiseret tilskudspraksis. Vi opfordrer derfor til, at Landbrugsstyrelsen tager denne vejledning i betragtning, ligesom der allerede eksisterer tilskudsregler for Promilleafgiftsfonden i stedet for at lave helt nye regler, som øger den administrative byrde hos tilsagnsmodtager.

Muligheder for samfinansiering

Endelig ser vi det fra GTS som afgørende at projekterne, ikke mindst på det primære område, kan medfinansieres 100%, herunder om nødvendigt samfinansieres med midler fra andre tilskudsordninger. Dette fordrer, at der opnås statsstøttegodkendelser under den generelle gruppefritagelsesforordning og landbrugsforordningen.

Opfordring til at formulere og sende tilskudsregler og betingelser i høring

Vi vil fra GTS opfodre til, at der tages højde for disse forhold ved udarbejdelsen af regler og betingelser for tilskud under Fonden for plantebaserede fødevarer.
Vi bidrager gerne til den nærmere udarbejdelse af retningslinjerne og finder det væsentligt, at de sendes i høring med god tid til gennemgang. Dermed kan der sikres at relevante kompetencer fra alle innovationssystemets aktører bringes i spil.

Hvis der er behov for uddybning af ovenstående synspunkter, står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen
Ragnar Heldt Nielsen
Direktør, GTS-foreningen