Indsatsområderne for DHI i den nyligt offentliggjorte resultatkontrakt for perioden 2021-2024 har digitale løsninger til de store udfordringer inden for vand og klima i centrum.

DHI’s indsats vil blive koncentreret inden for fire områder:

Digitale vandløsninger til grøn omstilling

Visionen for dette indsatsområde er at styrke dansk erhverv på det globale marked for grønne vandløsninger. DHI vil medvirke til dette ved at udvikle nye digitale services, som skal accelerere udviklingen af løsninger til fx at forvalte vandressourcer og håndtere vand i byer.

Ved at automatisere vandmodellering vil DHI gøre modelleringsværktøjer mere lettilgængelige for en bredere kreds af brugere, så teknologien kan bruges af danske virksomheder som et delelement i at udvikle egne ydelser. På samme måde vil en let adgang til nye dataprodukter og -services gøre det muligt for virksomheder med en mindre investering at kunne anvende data til at udvikle egne værdiskabende ydelser og derved forbedre deres konkurrenceevne.

Læs mere om indsatsområdet her

Hav, vand og klimamål 2030

DHI’s ambition for dette indsatsområde er at samle udviklingen af digitale og teknologiske ydelser, der direkte kan bidrage til drivhusgasreduktion og derigennem til at opnå Danmarks klimamål i 2030.

Til offshore vindenergiindustrien vil DHI blandt andet levere bedre metocean data og digitale services til design af havvindmølleparker, som skal bane vejen for mere sikre og billigere design af havvindenergianlæg og være med til at øge omstillingen fra fossile brændstoffer til grøn vindenergi. Det vil især øge hastigheden for at kunne sætte havvindenergianlæg i drift.

Andre operationelle dataservices, baseret på blandt andet modeller til at øge energieffektiviteten af skibe, skal støtte omstillingen til grønne brændstoffer og den spirende maritime, autonome navigation.

Læs mere om indsatsområder her

Klimatilpasning og grøn omstilling

Målet med indsatsområdet er at udvikle nye digitale værktøjer til klimatilpasning, der tager hele vandkredsløbet og samspillet mellem by, land og hav i betragtning. DHI vil adressere udfordringerne både ved ”for meget vand”, ”for lidt vand” og ”for beskidt vand” og den indvirkning, det har på økonomi, miljø og befolkningssundheden.

En af aktiviteterne inkluderer udvikling af en digital tvilling af afløbssystemer. Ved blandt andet at integrere hydrologiske og hydrauliske modeller samt sensordata vil det blive muligt at skabe en mere effektiv planlægning, varsle oversvømmelser og overløb og forbedre styringen af byens afløbssystemer.

Læs mere om indsatsområdet her

Grøn teknologi til blå vækst

Den bæredygtige grønne omstilling begrænses i dag af langsomme og ressourcekrævende miljøundersøgelser. DHI vil i dette indsatsområde udvikle digitale værktøjer, der bedre, hurtigt og mere kosteffektivt kan hjælpe erhvervsliv og samfund til at træffe beslutninger, der kan sætte fart på den grønne omstilling, hvor den blå vækst går hånd i hånd med et sundt havmiljø.

Et af DHI’s konkrete tiltag er at skabe beslutningsstøtteværktøjer til marine anlægsopgaver. Ved at integrere overvågningsdata fra fx satellitter, bøjer og droner med modeller for spredning af sedimentspild, vil værktøjerne kunne anvendes til i realtid at vurdere miljøkonsekvenserne ved deponerings- og gravearbejder i havet ved store marine infrastrukturprojekter.

Læs mere om indsatsområdet her

Bedreinnovation.dk

bedreinnovation.dk kan du læse om alle de GTS-indsatsområder, der er bevilliget penge til.

Foto: DHI