Høringssvar vedrørende ’udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse’.

GTS-foreningen takker for muligheden for at kommenterer på udkastet til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

GTS-foreningen hæfter sig ved §19, at nærmere krav til medtagelsen af udgifts-typen overhead og procentsatsen fastsættes af sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

GTS-foreningen ser derfor frem til en drøftelse med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om muligheder for implementering af den tidligere Moderniseringsstyrelse nu Økonomistyrelsens udkast fra april 2020 til vejledning om effektiv tilskudsforvaltning. Særligt vedrørende overhead for offentlige vidensinstitutioner og almennyttige private organisationer, fx GTS-institutter, der udfører uafhængig forsknings- og udviklingsvirksomhed til gavn for offentligheden.

GTS-foreningen har følgende specifikke bemærkninger til udkastet:

§ 2 Retningslinjer og budgetvejledning bør henvise til bekendtgørelsen og ikke omvendt. Det har den konsekvens at § 2 virker forkert i denne henseende, ligesom § 2, stk. 3 er cirkulært og bør omformuleres

§ 9, stk. 3 angiver, at man allerede i ansøgningen indregner indtægter fra salg af immaterielle rettigheder. GTS-foreningen foreslår at ”…herunder immaterielle” stryges fra teksten i bekendtgørelsen, idet det ikke i praksis er muligt på forhånd at indregne salg af IP i ansøgningsbudgettet. IP bliver oftest først prissat længe efter projektet er slut. Derudover bør formuleringen ”Alene nettoudgifter er tilskudsberettigede” konsekvensrettes som følge af bemærkningen til §15.

§ 10 er redundant. Periodisering af budget bør ikke reguleres ved bekendtgørelse.

§ 15 Følger ikke den model der ses i andre danske ordninger. Som §15 er formuleret, læses den, at det netto-lønudgifterne som er tilskudsberettigede med den konsekvens, at de udgifter arbejdsgiveren har til fx feriepenge, ikke må medtælles (undtagelsesvis hvis en medarbejder er ansat specifikt til udelukkende at arbejde på det pågældende projekt). En model der anvendes i H2020 programmet men ikke i danske ordninger. Bemærk at formuleringen i § 9, stk. 3 ”Alene nettoudgifter er tilskudsberettigede” bør ligeledes konsekvensrettes som følge heraf.

§ 31, stk. 2 står der ”Tilsagnsmodtager og partnere er forpligtede til at annoncere erhvervsrettede tilbud på Virksomhedsguiden i overensstemmelse med reglerne herom.” Her bør det specificeres, at forpligtelsen alene gælder de aktiviteter, der er ydet tilskud til.

Med venlig hilsen

Ragnar Heldt Nielsen
Direktør