For nylig blev indsatsområderne som GTS-institutterne skal beskæftige sig med de næste fire år offentliggjort. Hos Teknologisk Institut er man bl.a. klar til at bidrage med grønne løsninger.

I forbindelse med den nyligt indgåede resultatkontrakt, der løber fra 2021-2024, har Teknologisk Institut fået tildelt midler til at påbegynde sine nye indsatsområder.

Bedre og grønnere produkter og services

Teknologisk Institut sætter nu ekstra turbo på at assistere dansk erhvervsliv i at udvikle bedre og grønnere produkter og services for at sikre virksomhedernes konkurrencekraft og modstandsdygtighed.

Instituttet skal arbejde med i alt 19 indsatsområder, muliggjort gennem indgåelse af en resultatkontrakt mellem Instituttet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Teknologisk Instituts indsatsområder

De mange nye indsatsområder spænder over en række teknologier bl.a. indenfor energi, bæredygtighed indenfor byggeriet, klima-og miljøeffektivt landbrug og bæredygtige fødevarer.

Om indsatsområderne siger adm. dir. Juan Farré:

”Danmark står overfor en stor udfordring i forhold til at komme videre, under og efter Corona-pandemien. En af løsningerne er at fastholde og forbedre Danmarks og de danske virksomheders grønne førerposition.”

For at sikre at GTS-instituttet arbejder med de aktiviteter, som virksomhederne har mest behov for, bliver der nedsat en række følgegrupper, fortæller Juan Farré:

”For at tage afsæt i virksomhedernes behov og i områder, hvor der er huller i markedet, nedsætter vi en række følgegrupper, Advisory Boards, for de 19 indsatsområder, der får til opgave at følge og løbende påvirke aktiviteterne. Disse Advisory Boards kommer til at bestå af ledelserne fra virksomheder i de relevante brancher samt personer i øvrigt, der har indsigt i teknologi, behov og marked.”

Herunder er tre eksempler på indsatsområder, hvor Teknologisk Institut skal finde løsninger:

Bæredygtige byggematerialer

Bygge- og anlægsbranchen står midt i en grøn omstilling, hvor bæredygtighed, ressourceforbrug og ikke mindst CO2-udledning er i fokus, og hvor branchens aktører skal imødekomme nye krav, både fra myndigheder og bygherrer. Det gælder også for de materialer, vi bygger med.

Med indsatsområdet vil Teknologisk Institut tilbyde byggebranchen forskning, udvikling, test og dokumentation af bæredygtige byggematerialer. Dette vil bidrage til en grøn omstilling, der inden for fire år vil skabe markante reduktioner af CO2-udledningen. Målet er, at indsatsområdet skal hjælpe byggebranchen med at reducere CO2-udledningen med 50 % og ressourceforbruget med 20 % inden for ti år.

Læs mere om indsatsområdet her

Bæredygtige fødevarer

Danmarks fødevareproduktion skal gøres klimaneutral, og virksomhederne har offentligt forpligtet sig til at være nøglespillere i målet om 70 % reduktion af klimagasser i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Det er en ambitiøs målsætning, hvor en fokuseret innovationsindsats er en forudsætning for succes.

Målet med indsatsområdet er at udvikle teknologier, metoder og processer til udnyttelse af nye råvarer. Hertil hører bl.a. minimering af spild, udbygning af TDU-faciliteter, optimeret produktions-flow samt bæredygtige emballager. En proaktiv indsats vil sikre en styrket position og konkurrenceevne, hvor nye ressourceeffektive løsninger øger eksporten af bæredygtige fødevarer og fødevareteknologier.

Læs mere om indsatsområdet her

Grøn omstilling af den danske vandsektor

En grøn omstilling af den danske vandsektor understøtter ikke bare regeringens og FN´s klimamål, men øger også eksportpotentialet for den danske vandbranche. Omstillingen sker gennem udvikling af teknologi der skal sikre renere vand, og gennem bedre udnyttelse af potentialet i vandstrømme i form af energi og ressourcer.

Målet med indsatsen er at opnå bæredygtig produktion og distribution af rent drikkevand, øget vandeffektivitet i industrien og energieffektiv spildevandsbehandling gennem partnerskaber på tværs af vandsektoren. Indsatsen skal desuden også sikre opbygning af viden- og testcenter.

Læs mere om indsatsområdet her

Bedreinnovation.dk

bedreinnovation.dk kan du læse om alle de mange GTS-indsatsområder og aktiviteter, der er bevilliget penge til.

Foto: Teknologisk Institut