Viden om brandsikkerhed bliver nu digitaliseret

Hvilke materialer kan man bruge i en ny bygning? Og hvor skal branddøre placeres? I dag findes svarene på disse spørgsmål i håndbøger. Men for at gøre det nemmere og hurtigere for virksomheder at få svar på spørgsmål om brandsikkerhed vil DBI digitalisere beskrevne regler om brandsikkerhed. 

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Arkitekt- og ingeniørvirksomheder er i stigende grad begyndt at benytte digitale værktøjer igennem hele byggeprocessen. Men indtil nu har spørgsmål omkring brandsikkerhed ikke været indarbejdet i disse værktøjer. Det betyder, at virksomheder er nødt til at købe sig til dyr ekspertviden, der oven i købet kan forsinke arbejdet, fordi der går kostbar tid fra et spørgsmål er stillet, til der kommer et svar. Derfor efterspørger danske virksomheder, at viden om brandsikkerhed bliver integreret i de digitale værktøjer, som byggeriet allerede anvender.

Det er baggrunden for, at DBI har sat gang i aktiviteten ”Digital beslutningsstøtte”. Her handler det om at udvikle metoder til at digitalisere allerede beskreven viden om brandsikkerhed og på at indarbejde denne viden i eksisterende digitale værktøjer som fx BIM (Bygnings Informations Modellering). BIM er et tværfagligt 3D tegningsplatform, som kan bruges til at kvalitetssikre et byggeprojekt i en slags virtuel prototype. Dermed kan man undgå fejl, der ellers først opdages på byggepladsen.

”Vi vil gerne samle den viden og de erfaringer, der er inden for brandteknisk rådgivning og implementere dem i BIM platformen. Værktøjet er tiltænkt bygningskonstruktøren og andre, som kan anvende programmet, når bygningen går fra skitse til projekteringsfasen. Det vil tidligt afdække de brandtekniske udfordringer i bygningen og gøre det muligt for arkitekterne at kommunikere bedre med ingeniøren”, siger Claus Langhoff, arkitekt og projektleder, DBI.

Flere fordele ved den nye serviceydelse

For virksomhederne bliver det langt nemmere at arbejde med brandsikring, når regler og viden bliver digitaliseret, og det vil få positiv indflydelse på produktiviteten i byggeriet. Det mener Claus Langhoff:

”Den støtte, som virksomhederne får i forhold til at træffe beslutninger om brandsikring, vil styrke konkurrenceevnen hos de projekterende virksomheder, men den vil også understøtte produktiviteten både i de udførende byggevirksomheder og hos de offentlige myndigheder via lettere sagsgange ved myndighedsgodkendelse af byggeri. Samtidig kan det understøtte, at virksomhederne i højere grad begynder at anvende bæredygtige byggevarer samt mere avancerede materialer, konstruktioner og arkitektur”, fortæller Claus Langhoff og fortsætter:

”Med digital beslutningsstøtte kan virksomhederne selv afklare mindre sager og tvivlsspørgsmål uden hjælp fra en brandekspert, hvilket især er en fordel for små og mellemstore virksomheder. Desuden bliver det muligt at afklare spørgsmål om brandsikkerhed meget tidligere i forløbet, og dermed kan man undgå dyre tilpasninger senere i udviklingsarbejdet. Desuden vil værktøjet fjerne behovet for at overprojektere brandsikkerhed, som mange gør for at være helt sikre på at opfylde kravene”.

Behovet er der

Da digital beslutningsstøtte går direkte ind og matcher et formuleret behov i erhvervslivet, forventer Claus Langhoff, at det hurtigt vil vinde udbredelse.

”Det er en klar fordel, at vi på forhånd ved, at der er kunder i den anden ende til vores ydelse. Det betyder, at vi ikke efterfølgende skal ud og overbevise virksomhederne om, at de har et behov. Derfor er jeg meget optimistisk i forhold til, at når vi afslutter den her aktivitet, vil virksomhederne hurtigt tage vores værktøjer til sig”, fortæller projektleder i DBI, Claus Langhoff.

Teknologisk Service ændrer karakter

Med digital beslutningsstøtte vil virksomhederne som beskrevet selv kunne finde svar på nogle af de spørgsmål, som DBI tidligere hjalp dem med. Dermed er der risiko for, at DBI mister nogle typer af mindre kundeopgaver. Det bekymrer dog ikke Claus Langhoff:

”I fremtiden vil en del af vores arbejde blive digitaliseret, og det vil på nogle områder ændre måden, vi agerer på som GTS-institut. Formentlig vil vores rådgiverrolle ikke ændre sig mængdemæssigt, men typen af opgaver vil ændre sig. De spørgsmål vi vil få fra virksomhederne, vil blive mere komplicerede i takt med at mange svar findes i de digitale værktøjer. Det vil stille store krav til at vi løbende opkvalificere egne kompetencer”, siger Claus Langhoff.

Partnerskaber vinder frem

For DBI er det et strategisk valg at indgå partnerskaber på områder, hvor de ikke selv besidder domæneviden, fremfor selv at udvikle fx nye IT-kompetencer in-house. Dermed mener han, at DBI følger en generel tendens, hvor man bliver mere specialiseret på sit eget kerneområde. Den udvikling er en fordel for samfundet.

”Det her projekt er et godt eksempel på fordelen ved partnerskaber. Vi bidrager med vores omfattende viden om brand og Alexandra Instituttet bidrager med sin omfattende viden om software og simuleringer. Dermed kan vi udvikle en ny digital serviceydelse, som vi ikke ville kunne udvikle på egen hånd”, fortæller Claus Langhoff.

Fakta om resultatkontraktaktiviteten ”Digital beslutningsstøtte”

DBI’s udviklingsarbejde er inddelt i 3 arbejdspakker

Det overordnede formål med aktiviteten er at øge byggeriets produktivitet igennem en digitalisering af processerne i forbindelse med projektering af brandsikring.

Arbejdspakke 1. Digitalisering af præskriptive regler og andre tekniske forskrifter
Regler og tekniske forskrifter for brandsikring er i dag samlet i håndbøger. Til en start ønsker DBI derfor at digitalisere samlingerne over godkendte eksempler for brandsikkerhed og andre tekniske forskrifter. Målet er et digitalt værktøj, som gør det langt nemmere for virksomhederne at få afgang til de komplicerede regler.

Arbejdspakke 2. Integration af digitalt værktøj i BIM
Andet step for DBI er at integrere det digitale værktøj i BIM, så det kan bruges direkte i projekteringsfasen, og sikre at brugerne hurtigt – og dermed tidligere i projektet – får svar på, om deres design lever op til kravene om brandsikkerhed. Denne del af udviklingsarbejdet sker i tæt samarbejde med Alexandra Instituttet, der har stærke kompetencer inden for software området.

Arbejdspakke 3. Opbygning af ekspertsystem via kortlægning af viden og erfaringer fra brandteknisk rådgivning
Her er ambitionen at vurdere grundlaget for et digitalt ekspertsystem, hvor den feedback, som brugerne giver til systemet igennem de valg de træffer, bliver opsamlet for dermed at indsamle viden om ”best practices”.

Øvrigt om projektet

Projektet bliver gennemført i tæt samarbejde med kommende brugere af de nye serviceydelser, samt eksperter inden for det digitale område. Det gælder fx eksperter fra Alexandra Instituttet og Lund universitet, der blandt andet bidrager med viden om digitalisering og IT. Projektet har to referencegrupper – en teknologisk fokuseret og en brugerorienteret gruppe. Den sidste består af virksomheder, der er på forkant med at anvende BIM. Formålet med referencegrupperne er at sikre, at projektet matcher behovene i dansk erhvervsliv.

Projektet løber fra 2016 til 2018 (3 år) og er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Læs mere på bedreinnovation.dk

Denne case er en af ni cases i publikationen “Den teknologiske videnbro – nu og i fremtiden

Foto: DBI