Danmarks Innovationsfond

Ny innovationsfond med SMV fokus ? tak!

Af Ragnar Heldt Nielsen, direkt?r i GTS-foreningen

Morten ?stergaard har bragt en ny innovationsfond p? banen, som det initiativ, der for alvor skal s?tte skub i innovation og udvikling blandt de danske virksomheder.

Der er ikke tvivl om, at innovationsfonden kan blive et godt udgangspunkt for at l?fte innovationsomr?det og sikre, at langt mere forskningsbaseret viden bliver omsat til v?kst og arbejdspladser.

Danmark er et af de lande, som investerer mest i forskning og udvikling, og det g?r det endnu v?sentligere at skabe tydelige resultater.

Det er derfor s?rdeles positivt, at den nye fond if?lge uddannelsesministeren f?r et klart erhvervsfokus. Forh?bentligt betyder det, at mennesker med r?dder i erhvervslivet bliver st?rkt repr?senteret i fondens bestyrelse.

Men samtidig skal medlemmerne af den nye fond have et s?rligt ?je for, hvordan vi bringer SMV? erne med helt i front, n?r det handler om innovation og udvikling. Det kr?ver medlemmer, der b?de er optaget af og har konkret erfaring med, hvordan ny viden og teknologi kan g?res anvendelig for SMV?erne.

En af de store barrierer i forhold til at skabe ny dansk v?kst og arbejdspladser er nemlig, at for mange SMV? er mangler kapacitet og kompetence til at kunne realisere deres v?kstpotentiale fuldt ud. Derfor b?r deres s?rlige behov fra start t?nkes ind i den nye innovationsfond.
Der er fx ofte stor forskel p? de sp?rgsm?l og den tidshorisont, som optager forskningen, og det som g?r sig g?ldende for mange SMV? er. Samtidig er det essentielt for SMV?er og nystartede virksomheder, at behandlingen af ans?gninger og projekter sker ubureaukratisk og hurtigt.

GTS har lang erfaring med at bygge bro mellem forskningsmilj?et og erhvervslivet med et s?rligt fokus p? danske SMV?er. Derfor vil vi opfordre til, at den kommende innovationsfond g?r nytte af vores omfattende erfaringer og inddrager GTS-institutterne d?r, hvor det er relevant.

Fakta om forslag til ny innovationsfond

Regeringen ?nsker at gennemf?re en reform af den del af forsknings- og innovationssystemet p? Uddannelsesministeriets omr?de, der varetager investeringer i forskning drevet af samfundets udfordringer, teknologiudvikling og innovation. Det skal ske ved en sammenl?gning af Det Strategiske Forskningsr?d (DSF), H?jteknologifonden (HTF) og R?det for Teknologi og Innovation (RTI) i ?n fond, Danmarks Innovationsfond.

Fonden skal v?re bindeled mellem p? den ene side grundforskning og p? den anden side demonstration og markedsmodning, og den skal etableres som et uafh?ngigt organ inden for den statslige forvaltning i stil med HTF. Fondens midler hentes ved en videref?relse af konti for DSF, HTF og RTI.

L?s mere.