udfordringer

Udfordringer med at leve op til EU’s Vandrammedirektiv

For alle planlæggere og forvaltere inden for vand i hele EU, og herunder i Danmark, er det en stor udfordring at leve op til kravene fra EU’s Vandrammedirektiv (VRD) i forhold til at opnå ”god økologisk tilstand”.

Kravene om forbedret ferskvand i åer og søer har ført til, at en række virkemidler, som kan reducere næringsstofbelastningen, er blevet udviklet. Virkemidlerne og udfordringerne blev præsenteret på et seminar, som DHI afholdte sammen med RUC den 12. november 2014.

Med nye virkemidler kommer der udfordringer

Virkemidlerne inkluderer generelle målsætninger, som begrænser udledning af næringsstoffer samt brugen af randzoner og lokale foranstaltninger så som genopretning af vandløb, kontrol af dræning og introduktion af vådområder. Der er imidlertid stadig adskillige udfordringer, fx:

  • bestemmelse af hvordan man implementerer målsætningerne med den største effekt til den laveste udgift
  • opretholdelse af Danmarks position som en landbrugseksporterende nation i et konkurrence marked samtidig med opretholdelse af en passende høj produktivitet
  • hensyntagen til klimatilpasningsplaner og reduktion af klimaændringer (reduktion af CO2 udledninger)
  • sikring af bæredygtig vandforsyning til husholdninger og industrielt brug
  • beskyttelse af grundvandskvaliteten

Læs mere på DHI