Renovering

Samfundsparterskab: Bæredygtig renovering skal skabe jobs

I det nye samfundspartnerskab, REBUS, skal partnerne skabe flere og bedre renoveringer, der kan give arbejdspladser, bedre byggerier, vækst og mindsket miljøbelastning.

Helt konkret vil REBUS innovere renovering, så de overordnede mål om 50 % lavere energiforbrug efter renovering, 30 % mindre ressourceforbrug under renovering samt 20 % øget produktivitet i renoveringsprocessen opnås.

REBUS vil innovere renovering

REBUS er navnet på det nye stærke partnerskab. Navnet er en sammenskrivning af det engelske REnovating BUildings Sustainably, og navnet REBUS afspejler opgaven godt. Teknologisk Institut er projektleder på REBUS som Innovationsfonden har bevilliget 35 millioner kr. til. Samtidig støttes projektet af 8 mio. kr. fra Realdania og 6 mio. kr. fra Grundejernes Investeringsfond. Omdrejningspunktet i partnerskabet er bæredygtig renovering gennem samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde.

Direktør i Byggeri og Anlæg på Teknologisk Institut, Mette Glavind, har været en af drivkræfterne i at samle partnerskabet på tværs af branchen.

-At hele værdikæden er repræsenteret er en vigtig parameter i at nå de opstillede mål i REBUS. Det er en opgave, som kun kan løses ved, at alle led i aktører i værdikæden bliver involveret og bringer både deres kompetencer og erfaringer ind i projektet. Samtidig er det vigtigt, at alle projektdeltagere får et forretningsmæssigt resultat ud af at være med, understreger Mette Glavind.

Fra procesoptimering til konkret teknologiudvikling

REBUS partnerskabet har fokus på samarbejdsmodeller, værdisætning og teknologiudvikling, og et vigtigt element er at demonstrere disse. Teknologisk Instituts mangeårige erfaring i at omsætte udviklingsprojekter til brug i praksis vil danne grundlag for REBUS-arbejdet med at sikre bedre værdisætning af renoverings-projekter. Teknologisk Institut har et særligt fokus på at skabe det gode indeklima efter en renovering. Derudover bringer Teknologisk Institut eksperter inden for klimaskærmsudvikling i spil både med viden og gode test- og demonstrationsfaciliteter. Disse halvskalademonstrationsprojekter spiller ligeledes en vigtig rolle i forhold til afprøvning af nye metoder til indeklimamonitorering og –styring.

Partnerskabet har udvalgt almennyttigt boligbyggeri fra 1960-70’erne som særligt indsatsområde. Valget er truffet fordi netop de bygninger har et stort renoveringspotentiale. Samtidig er der stor efterspørgsel og eksportpotentiale inden for den type bygninger på grund af strukturel lighed med både bygninger og markeder i resten af Europa. Ideen er dog også, at løsningerne til det almene byggeri skal kunne overføres direkte til andre bygningssegmenter eller, at de kan tilpasses, så også andre typer bygninger kan få gavn af partnerskabets arbejde.

Resultaterne kommer ud til hele den danske byggebranche

For projektleder, Anne Pedersen, teamleder på Teknologisk Institut, er det altafgørende, at partnerskabet er sat rigtigt sammen, hvis opgaven skal løftes optimalt.

-Det er lykkedes at sammensætte et rigtig stærkt partnerskab, som har de kompetencer og erfaringer der skal til for at levere resultaterne. Det er også vigtigt, at fordelingen af opgaver er på plads og vi har været opmærksomme på at få den del på plads fra starten. Bygningsejerne i projektet stiller bygninger til rådighed til fuldskalademonstration og virksomhederne bruger deres erfaringer til at sikre, at vi får gode løsninger i projektet, og skaber arbejdspladser og øget forretning. Teknologisk Institut er bindeled mellem industri-partnere og universitets-partnere og skal løse opgaven med at få det videnskabelige fundament på plads for de praktiske løsninger, samt sørge for, at den viden vi kommer frem til i projektet bliver opsamlet og delt. Herefter er opgaven at få resultaterne ud til hele den danske byggebranche, og få dem sat i anvendelse til gavn for samfundet, fortæller Anne Pedersen.