Ny vejledning skal sikre, at robustheden i det murede byggeri ikke bliver overdimensioneret og at fuldmurede løsninger ikke bliver fravalgt på grund af manglende dokumentation. En problemstilling der er særlig aktuel i bygninger over 12 meter og ikke mindst i et bæredygtighedsperspektiv.

Af Christine Vodsgaard Larsen

Det murede byggeri er en stolt tradition i den danske bygningskultur. I et nyt projekt støttet af den filantropiske forening Realdania, er målet blandt andet at udarbejde en vejledning, der skal være med til at sikre, at dansk bygningskultur fortsat vil bestå af fuldmurede bygninger. Og det skal ske uden at gå på kompromis med bæredygtigheden.

Bæredygtighedsgevinsten skal frem i lyset

Arash Ehtesham fra Teknologisk Institut er projektleder på projektet og han ser frem til at løse den udfordring, der i dag betyder, at fuldmuret byggeri ofte fravælges. Blandt andet fordi rådgiverne mangler værktøjer og løsninger til at dokumentere robustheden og sikkerheden i det murede byggeri, særligt, når det gælder højere bygninger.

”I projektet vil vi udvikle de nødvendige værktøjer og løsninger for ingeniører, til dokumentation af robustheden og sikkerheden i det murede byggeri, særligt højere bygninger. Krav til dokumentation af robusthed i etagebyggeri er en udfordring for muret byggeri, som kan lede til overdimensionering og overforbrug af materialer. Det skyldes bl.a., at nøgleelementer skal overdimensioneres med ca. 20 % i henhold til normkrav og, at murværk ikke kan armeres på samme måde som fx beton. Problemstillingen er kun blevet mere aktuel i takt med den stigende fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed”, siger Arash Ehtesham og fortsætter.

”I projektet vil vi belyse bæredygtighedsgevinsten, som er vanskelig at estimere forud, da murværk ofte bliver fravalgt som bærende konstruktion, på grund af manglen på vejledning. På baggrund af tilgængelige EPD’er for henholdsvis kalksandsten og betonelementer, er det dog muligt at estimere, at vi, alene på det ændrede materialevalg, kan opnå en CO2-besparelse ved materialefremstillingen til bærende bagmur på ca. 20 % pr. m2 bagmur, hvis man bruger kalksandsten. Her regnes overslagsmæssigt med en elementtykkelse på 150 mm versus en murværkstykkelse på 200 mm, på grund af den lidt højere materialestyrke på betonelementer”, forklarer Arash Ehtesham.

Manglende dokumentation leder til fravalg

Nybyggeri af etageejendomme hvor gulv i øverste etage er mere end 12m over terræn med bærende murværk ses relativt sjældent i Danmark i dag.

”I dag er den bærende konstruktion typisk af præfabrikerede betonelementer kombineret med en ikke-bærende skalmur. Dansk bygningskultur har imidlertid en rig tradition for murværk, og derfor er det er vigtigt at sikre, at det murede byggeri ikke fravælges eller leder til overdimensionering og dermed øget materialeforbrug, på grund af tekniske udfordringer med at dokumentere konstruktionernes robusthed. Effekten af projektet forventes derfor også at være, at flere etagebyggerier kan projekteres med bærende murværk”, forklarer Arash Ehtesham.

Netop udfordringer med dokumentation af robustheden er en af årsagerne til at Birch Ejendomme har valgt at deltage i projektet.

”Hos os betyder udfordringerne med robusthed, at vi simpelthen undgår at bygge højere end 12m over terræn”, siger Jens Lauridsen fra Birch Ejendomme.
Som en del af projektet vil Birch Ejendomme og deres rådgiver, anvende den vejledning, som er et af projektets resultater, på et kommende byggeri, med det formål at eftervise robusthedskravene for høje etagebygninger.

”Vejledningen skal indeholde en række eksempler på murede bygninger, hvor robustheden eftervises, ved hjælp af ingeniørberegninger og illustrationer. Netop eftervisning af robusthed er et lovkrav, og derfor er der brug for en vejledning, så både overdimensionering og dermed overforbrug af materialer undgås og for at sikre, at det ikke længere er nødvendigt at begrænse antallet af etager alene af denne årsag, som det bl.a. er tilfældet hos Birch Ejendomme”, siger Arash Ehtesham.

Moderne byggemetoder udfordrer

Udfordringerne med dokumentation af robusthed i murede etageejendomme er forholdsvis ny. Det skyldes, at man før i tiden har haft tradition for at fuldmure massive ydervægge helt op til 60 cm i tykkelsen, hvilket mindskede risikoen for såkaldt progressivt kollaps, men betød samtidig et stort overforbrug af materialer med høj klimabelastning.

”I moderne muret byggeri, har man, af hensyn til isoleringskrav og materialeøkonomiske incitamenter, typisk en hulmursydervæg bestående af en tegl for- og bagmur, med mellemliggende isolering. Denne type ydervæg, kan, i modsætning til fuldmurede massive ydervægge, være mere følsom over for utilsigtede påvirkninger og defekter. Derfor har bygningsingeniøren større udfordringer med at sikre robustheden i moderne etageejendomme med bærende murværk”, forklarer Arash Ethesham.

Princippet for at opnå robusthed i murværk er følgende: Det er evident, at når murværk udsættes for et lokalt brud, hvor en begrænset konstruktionsdel bortfalder, kan der opstå skjulte trykbuer. Den lodrette last finder alternative veje ned igennem konstruktionen og ned til fundamentet. Skal dette kunne ske, skal der dog være særlige betingelser til stede. Blandt andet, at der en vis vedhæftningstyrke mellem mursten og mørtel, men også, at murværket har en gennemtænkt geometri.

”I projektet eftervises princippet ved 1:1 nedrivningsforsøg, hvor konkrete ”ulykker” simuleres, og Digital Image Correlation anvendes til at analysere omlejringen af lasten og dermed robusthedsproblematikken. På den måde kan vi tilvejebringe grundlaget for at udarbejde en projekteringsvejledning, som støtter bygningsingeniøren i processen med eftervisning af det murede byggeris robusthed, efter ovenstående princip”, forklarer Arash Ehtesham, som ser frem til at være med til at fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri gennem det nye projekt.

Vil du vide mere? Kontakt:

Arash Ehtesham, areh@teknologisk.dk, 7220 1396

Om projektet

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Realdania, Danske Tegl, samt fra H+H Danmark. Projektperioden er fra 1/1 2022 til 31/12 2023. Med i projektet er Birch Ejendomme, H+H Danmark, Danske Tegl, Aarhus Universitet, Build Aalborg Universitet, Poul D. Christiansen Rådgivende Ingeniør samt Teknologisk Institut (projektleder).

Slutresultatet er en vejledning i form af en projekteringsvejledning, som bliver frit tilgængeligt for offentligheden via. brancheforeningen Danske Tegls hjemmesider www.mur-tag.dk og www.dansktegl.dk. Projekteringsvejledningens indhold skal ligeledes bidrage til at danne et grundlag for normkrav i de danske byggenormer. Projekteringsvejledningen sendes til høring i normudvalget. Som nævnt er flere personer hos projektpartnerne medlemmer i normudvalget S-1996 murværk, som også arbejder med de europæiske normer for murværk.

Foto: Teknologisk Institut