Vandseminar om virkemidler og vandplanlægning

DHI afholder i samarbejde med RUCinnovation, ENSPAC, og Roskilde Kommune et seminar, der vil samle offentlige vand- og miljøforvaltere, rådgivere, forskere og studerende for at identificere og diskutere muligheder og forskningsbehov for optimal udnyttelse af eksisterende og nye målrettede virkemidler i vandplanlægningen.

Vandrammedirektivets krav om god økologisk kvalitet af vandområder har resulteret i udarbejdelsen af en lang række målrettede virkemidler. Virkemidlerne skal implementeres lokalt og knytter sig fx til forbedring af fysiske forhold i vandløb, grundvandsforvaltning (flytning af kildepladser, udpumpning af grundvand og renset spildevand til vandløb) og placering af vådområder, P-ådale og dyrkningsfri randzoner.

Men hvor anvendes disse virkemidler mest effektivt? Hvordan koordineres anvendelse af lokale virkemidler i kommunale vandhandleplaner med vandværk (vandforsyningslov), regionens indsats for grundvandsbeskyttelse (jordforureningslov) og andre interessenter (landbrug)? Hvilke problemer og løsninger arbejder kommunerne med? Hvilken forskning finder sted, og hvilken viden eller værktøj mangler vi?

Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive diskuteret på dagen.

Seminaret består af oplæg fra regioner og kommuner, rådgivere og forskere, der eksemplificerer og diskuterer udfordringer og muligheder i forhold til implementering af vandplanerne.

Hent det fulde program her