Produktion af bioethanol baseret på cellulose

I samarbejde med Novozymes har DHI ved hjælp af en detaljeret analyse af produktionsprocessen fundet frem til metoder, der kan reducere vandforbruget i forbindelse med produktion af bioethanol baseret på cellulose.

I takt med, at verdens energibehov vokser, ses cellulosebaseret bioethanol i stigende grad som en væsentlig kilde til vedvarende energi. Produktionen af ethanol på baggrund af cellulose er dog ofte forbundet med et stort vandforbrug.

Derfor bad Novozymes DHI om at gennemføre en undersøgelse for at fastlægge pålidelige, faktuelt basererede tal for vandforbruget i forbindelse med cellulosebaseret ethanol sammenlignet med konventionel benzinproduktion.

På baggrund af undersøgelsen kunne GTS-instituttet sammenligne det anslåede kort- og langsigtede vandforbrug til cellulosebaseret ethanolproduktion med de opgørelser over vandforbruget til benzinfremstilling. Resultatet viste, at vandforbruget til cellulosebaseret ethanolproduktion på langt sigt er omtrent det samme som – eller i nogle tilfælde lavere end – for konventionel benzinproduktion

DHI’s analyse viste også, at ethanolkonverteringsprocessen i sig selv ikke indebærer et signifikant vandforbrug. Hjælpeprocesserne har derimod vist sig at være de mest vandforbrugende processer, hvor køletårnsfordampningen alene står for 90-95 % af vandforbruget.

Læs mere her

Læs om DHI her