Klimatilpasning af Vidåen

Som følge af klimaforandringerne forventes oversvømmelsesrisikoen at stige i fremtiden, og denne sikkerhedsrisiko ved digerne i Vidåens opland giver anledning til bekymring.

Derfor har DHI gennemført omfattende hydrologiske og hydrauliske undersøgelser i området, og som følge af tilbundsgående analyser og fremskrivninger er det nu muligt at træffe kvalificerede beslutninger om klimatilpasningsspørgsmål. Resultaterne anvendes i øjeblikket til evaluering af forskellige tilpasningsmuligheder med henblik på at reducere den fremtidige oversvømmelsesrisiko i forbindelse med en langsigtet plan for hele området.

Vidåen, som løber i Sønderjylland og Nordtyskland, udleder til Vadehavet via en tidevandssluse. I forbindelse med stormflod, hvor sluseportene er lukkede i længere tid, kan der forekomme ekstremt høj vandstand i åen og dens opland. Dette kan yderligere forstærkes af en øget afstrømning fra oplandet forårsaget af voldsom nedbør.

Læs mere på DHI’s hjemmeside.