FoU

FoU investeringer betaler sig p? bundlinjen

Danske virksomheder, som?satser p? forskning og udvikling (FoU), har st?rre stigninger i v?rditilv?ksten end ?vrige virksomheder. Det er en af konklusionerne i den nye publikation “Innovation og Forskning 2014” fra?Danmarks Statistik.

V?rditilv?ksten i FoU-aktive virksomheder steg med 13 %?fra 2009 til 2012, mens de ?vrige virksomheder havde en v?kst p? -1 %.

Industrien er den mest FoU-aktive branche

FoU-aktive virksomheder har i langt h?jere grad end andre virksomheder v?ret innovative, og i s?rdeleshed har de hyppigere introduceret nye produkter. Andelen af virksomheder med produktinnovation er 63 %?blandt de FoU-aktive, men blot 14 %?blandt de ?vrige ikke-aktive.

I publikationen kan man ogs? l?se, at industrien er den mest aktive branche til at investere i forskning og udvikling. Den st?r for 56 %?af erhvervslivets udgifter til egen FoU, mens erhvervsservice?samt information og kommunikation hver st?r for 13 %?af udgifterne.

Jo st?rre en virksomhed, jo mere innovativ

De store virksomheder er i langt h?jere grad FoU-aktive end de mindre, uanset om?det drejer sig om at udf?re egen FoU eller at k?be FoU-tjenester eller anden?knowhow. Blandt virksomheder med 10-49 fuldtidsansatte er 45 % innovative, mens den tilsvarende?andel for virksomheder med 50-249 fuldtidsansatte er 52 %. De store virksomheder?med mindst 250 fuldtidsansatte er andelen af innovative virksomheder 71 %.

Ekstern?FoU er popul?rt

Der er en stigende tendens til, at danske virksomheder v?lger at k?be sig til FoU frem for selv at st? for aktiviteterne. Udgifterne til k?bte FoU-tjenester er i 2012 opgjort til 17,6 mia. kr., hvilket er en stigning p? 2,6 mia. kr. sammenlignet med 2011, hvor erhvervslivet k?bte FoU-tjenesteydelser for 15,0 mia. kr.

Generelt konkluderer rapporten, at der er en voksende erkendelse af, at viden i alle dens former spiller en central rolle for samfundsm?ssig og ?konomisk udvikling, og at innovation er en kerne i den videnbaserede ?konomi.

L?s hele publikation hos Danmarks Statistik.