Brandsikkerhed

Danmarks brandsikkerhed er dårligere end vores nabolande

I modsætning til fx Tyskland, England og Holland er det ikke lykkedes Danmark at reducere antallet af branddøde. De seneste 25 år har tallet ligget stabilt på omkring 80 hvert år. Det skal den nye forebyggelsesstrategi “Brandsikkert Danmark” lave om på.

Det er DBISikkerhedsbranchen, Forsikring & Pension, Danske Beredskaber, Dabyfo og IDA Brandteknik som står bag strategien “Brandsikkert Danmark”, der netop er blevet overrakt til forsvarsministeren og bl.a. tager udgangspunkt i de forskellige indsatser, som lader til at virke i vores nabolande.

Otte målsætninger til et større brandsikkerhed

Strategien kommer med otte målsætninger, som skal nedbringe antallet af omkomne, hospitalsindlagte – samt tabte arbejdspladser og andre negative følger, som brande har for samfundet.

 1. Færre dødsbrande
  En halvering af dødsbrande pr. 10 år. Det vil sige, at der i 2026 maksimalt bør omkomme 40 mennesker ved brand i Danmark – det vil få os ned på niveau med Sverige.
 2. Brande med mere end 5 omkomne skal ikke forekomme
  En målsætning om at der ikke må opstå brande med mere end fem omkomne, vil tvinge aktører til anvende brandforebyggende elementer og moderne teknologi i større byggerier. Derved sikres, at der bygges og indrettes med mål for at miste så få menneskeliv som muligt ved brand.
 3. Mere viden om brand
  Samfundet skal blive bedre til at forebygge brande. Det kan kun ske ved at opsamle og systematisere viden fra alle brande. I dag undersøger politiet kun strafferetlige forhold ved brande. Øvrige brande undersøges kun i begrænset omfang. Bygningerne bliver mere komplicerede, og der anvendes nye materialer. Konsekvenserne af denne udvikling kendes ikke, og derfor øges behovet for mere viden om brande og deres udvikling og spredning.
 4. Brande, som lammer samfundsfunktioner, skal ikke forekomme
  I Norge var der i 2007 en brand i nogle kabler på Oslo Sentralstasjon. Branden medførte 20 timers afbrydelse af al togtrafik på Østlandet og afbrydelse af teletrafik i et stort område i ca. 10 timer. Det er en urimeligt stor konsekvens af en brand. Situationer hvor kritiske samfundsfunktioner lammes skal undgås.
 5. Tab af uerstattelige kulturværdier ved brand skal ikke forekomme
  Når først danske kulturværdier er brændt, er de ikke til at erstatte. Gennem danmarkshistorien har Danmark mistet flere vigtige historiske dokumenter, bygninger og kunstværker på grund af brand. Det må være både i vores og kommende generationers interesse at brandsikre vores allesammens danmarkshistorie.
 6. Samfundets årlige værditab ved brand skal falde 10% frem til 2020
  Ifølge Forsikring & Pension ligger forsikringsselskabernes årlige udbetalinger for brandskade for bygning og løsøre på ca. 3 mia. kr. Danmark ligger højt på direkte og indirekte tab ved brand, men til gengæld lavt på omkostninger til brandvæsen. Det synes derfor ikke specielt sandsynligt, at der skulle være et stort samfundsøkonomisk potentiale for yderligere nedskæringer i udgifterne til redningsberedskabet – tværtimod.
 7. Den samlede miljøbelastning ved brand skal i 2030 være halveret
  I beredskabslovens formålsparagraf står der, at ”Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet…”. Bedre brandforebyggelse vil bidrage til, at brande bliver færre og mindre, og dermed belaster nærmiljøet mindre.
 8. Borgernes evne til at forebygge brand og reagere herpå skal øges
  Dette mål er gennemgående for ovenstående målsætninger og er et middel til at forebygge tab af menneskeliv, arbejdspladser og værdier i Danmark.

Læs hele strategien her (PDF)