Hvad mener brugerne om GTS-nettet?

Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet en analyse af GTS-nettets teknologiske serviceydelser set fra et brugerperspektiv i samarbejde med GTS-foreningen og IRIS Group. Analysen har set på, hvilke teknologiske serviceydelser GTS-institutterne udbyder set i forhold til brugernes efterspørgsel og opfattede værdi af ydelserne. 

Brugeranalysen kommer også med en række anbefalinger til udviklingen af GTS-nettet fremadrettet. Overordnet set er brugernes opfattelse af samarbejdet med GTS-institutterne positivt, og det glæder direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen:

”Vi får solid dokumentation for værdien af GTS-systemet. Brugernes høje udbytte er udtryk for, at der er en høj faglighed og stor kvalitet i GTS-institutternes arbejde, som skaber konkret værdi for virksomhederne. Særligt institutternes omfattende teknologiske faciliteter, der står til rådighed for virksomhederne, bliver værdsat”.

Opsummering af analysens vigtigste resultater og konklusioner

• 69 % af de adspurgte virksomheder mener, at de fået et udbytte af samarbejdet med GTS i form af øget produktivitet- og effektivitet
• GTS-nettet understøtter brugerne i hele innovationsprocessen fra forskning og udvikling til tilpasning, drift og implementering.
• GTS-institutterne har en særlig rolle i forhold til virksomhedsbrugernes behov for tests og -certificeringer af produkter som følge af standarder og lovkrav (compliance) grundet adgangen til GTS-nettets teknologiske infrastruktur, såsom test-, demonstrations- og laboratorie faciliteter.
• GTS-nettet bidrager til, at både virksomheder og videninstitutioner indgår i længerevarende forsknings- og udviklingsprojekter med relevante samarbejdspartnere i kraft af institutternes etablerede netværk, erfaringer med projektledelse, kendskab til processer og ansøgninger mv.

Forbedringspotentialer

Analysen har også set på, hvilke forbedringspotentialer GTS-institutterne har, og her bliver der peget på:

• GTS-nettet har en særlig sammensætning, som både offentligt støttede og private serviceleverandører. Det skaber til tider uklarheder om GTS-nettets rolle i forbindelse med offentligt medfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter. Her er der behov for at institutterne får en tydeligere kommunikation omkring GTS-nettes rolle og formål.
• Den tekniske og videnskabelige udvikling går hurtigere og hurtigere, hvorfor det med de eksisterende ressourcer ikke er muligt at opbygge og vedligeholde alle typer teknisk infrastruktur og testfaciliteter i Danmark. GTS-institutterne skal derfor blive bedre til at indgå i internationale samarbejder med virksomheder og vidensinstitutioner omkring brugen af testfaciliteter og adgangen til excellente vidensmiljøer i udlandet.

Fakta om analysen

Undersøgelsen er blevet foretaget som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt over 14.000 unikke brugere af GTS-nettet fra både den private og offentlige sektor, der har benyttet sig af GTS-nettet i 2015.

Godt 2200 GTS-brugere, der har købt eller samarbejdet med et GTS-institut, besvarede spørgeskemaet, heraf var godt 1600 private virksomheder.

Derudover baserer analysen sig på knap 40 personlige dybdeinterviews og to workshops, hvor brugerne fik lejligheden til at udtale sig om, hvordan de benytter sig af de respektive GTS-institutter, og hvor de ser mulige forbedringspotentialer.

Brugeranalyse

Omtale på ministeriets hjemmeside