gylle

Ny rapport om gylle og opholdstid i danske stalde

Danmark rapporter årligt emissionen af danske drivhusgasser til FN’s klimapanel, men hidtil har data om emissionen fra stalde været mangelfulde. Ny rapport fra AgroTech har til formål at tilvejebringe data om gylle, som opbevares i stalde og fortanke.

Målet med rapporten er specifikt at tilvejebringe data om mængden af gylle, som opbevares i stalde og fortank. Der er blevet gennemført en række projekter i regi af Energistyrelsen med henblik på at forbedre datagrundlaget. I nærværende delprojekt har der været særlig fokus på emissionen fra husdyrproduktioner, som leverer husdyrgødning til biogasanlæg.

Variation i resultatet

Resultaterne viser en vis variation selv mellem ellers sammenlignelige stalde. Variationen er dels et udtryk for forskelligheden i staldindretning og drift og dels et udtryk for metodeusikkerheden. Opholdstider af gylle beregnet på grundlag af besøgte stalde, der fik afhentet gylle hyppigt, dvs. flere gange ugentligt, og fra slagtesvinestalde med mange sektioner, vurderes som mest præcise. Omvendt er der relativ stor usikker knyttet til opholdstider for stalde med lav afhentningsfrekvens, og stalde med relativ ensartet dyresammensætning og få gyllekummer, fx ringkanalstalde til malkekøer.

Læs mere om rapporten