Danmarks Innovationsfond

Ny innovationsfond med SMV fokus – tak!

Af Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen

Morten Østergaard har bragt en ny innovationsfond på banen, som det initiativ, der for alvor skal sætte skub i innovation og udvikling blandt de danske virksomheder.

Der er ikke tvivl om, at innovationsfonden kan blive et godt udgangspunkt for at løfte innovationsområdet og sikre, at langt mere forskningsbaseret viden bliver omsat til vækst og arbejdspladser.

Danmark er et af de lande, som investerer mest i forskning og udvikling, og det gør det endnu væsentligere at skabe tydelige resultater.

Det er derfor særdeles positivt, at den nye fond ifølge uddannelsesministeren får et klart erhvervsfokus. Forhåbentligt betyder det, at mennesker med rødder i erhvervslivet bliver stærkt repræsenteret i fondens bestyrelse.

Men samtidig skal medlemmerne af den nye fond have et særligt øje for, hvordan vi bringer SMV’ erne med helt i front, når det handler om innovation og udvikling. Det kræver medlemmer, der både er optaget af og har konkret erfaring med, hvordan ny viden og teknologi kan gøres anvendelig for SMV’erne.

En af de store barrierer i forhold til at skabe ny dansk vækst og arbejdspladser er nemlig, at for mange SMV’ er mangler kapacitet og kompetence til at kunne realisere deres vækstpotentiale fuldt ud. Derfor bør deres særlige behov fra start tænkes ind i den nye innovationsfond.
Der er fx ofte stor forskel på de spørgsmål og den tidshorisont, som optager forskningen, og det som gør sig gældende for mange SMV’ er. Samtidig er det essentielt for SMV’er og nystartede virksomheder, at behandlingen af ansøgninger og projekter sker ubureaukratisk og hurtigt.

GTS har lang erfaring med at bygge bro mellem forskningsmiljøet og erhvervslivet med et særligt fokus på danske SMV’er. Derfor vil vi opfordre til, at den kommende innovationsfond gør nytte af vores omfattende erfaringer og inddrager GTS-institutterne dér, hvor det er relevant.

Fakta om forslag til ny innovationsfond

Regeringen ønsker at gennemføre en reform af den del af forsknings- og innovationssystemet på Uddannelsesministeriets område, der varetager investeringer i forskning drevet af samfundets udfordringer, teknologiudvikling og innovation. Det skal ske ved en sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd (DSF), Højteknologifonden (HTF) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) i én fond, Danmarks Innovationsfond.

Fonden skal være bindeled mellem på den ene side grundforskning og på den anden side demonstration og markedsmodning, og den skal etableres som et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning i stil med HTF. Fondens midler hentes ved en videreførelse af konti for DSF, HTF og RTI.

Læs mere.