Hvordan skal erhvervsfremmesystemet se ud i fremtiden?

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har netop fremlagt deres anbefalinger til et bedre erhvervsfremmesystem. Færre aktører og en samlet digital indgang til erhvervsfremmesystemet er et par af hovedkonklusionerne. Der er både gode elementer og nogle fejlskud i anbefalingerne, mener GTS-foreningen. 

”Ambitionen for Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme er at bygge et system, der er kvalitativt bedre end det nuværende system”, fortalte formand for forenklingsudvalget, Claus Juhl, da anbefalingerne blev fremlagt ved et pressemøde fredag d. 6. april 2018.

Det kræver en grundlæggende ændring af organiseringen, så ansvaret for erhvervsfremmeindsatsen fremover kun skal ske på et statsligt og et kommunalt niveau. En ny bestyrelse ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse” skal have ansvaret for en fælles erhvervsfremmestrategi for hele Danmark. Herunder skal fem nye erhvervshuse fungere som fysiske indgange til erhvervsfremmeindsatsen. Erhvervshusene skal samle vejledningen for virksomhederne og give lige adgang til ydelser i hele landet. Et vigtigt element i anbefalingerne er desuden udviklingen af en ny samlet digital indgang for virksomhederne. Her skal virksomhederne hente basal information og hurtigt orientere sig i relevante tilbud.

GTS undrer sig

Anbefalingerne til fremtidens erhvervsfremmesystem indeholder både gode elementer og nogle fejlskud, mener GTS-foreningen.

”Vi er helt på linje med, at erhvervsfremmeindsatsen skal være til gavn for virksomhederne og ikke for de enkelte erhvervsfremmeaktører. Derfor er det positivt, at der nu er set på, hvordan erhvervsfremmesystemet kan åbne op og blive tilgængeligt for flere danske virksomheder”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen og fortsætter: ”Her er forslaget om udvikling af en digital platform målrettet den enkelte virksomheds behov et spændende initiativ, der har potentiale til at gøre det nemmere for nye virksomheder at finde vej i erhvervsfremmesystemet”.

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har også nogle anbefalinger i forhold til udvikling af GTS-systemet. Udvalget peger på, at det bør undersøges, hvordan staten mest effektivt kan understøtte tilvejebringelsen af videnbaserede teknologiske services til gavn for de danske virksomheder. Det bør mere konkret undersøges, om det er muligt at udbyde de statslige midler til opbygningen af teknologiske services i konkurrence blandt flere virksomheder end de nuværende GTS-institutter. Udvalget peger desuden på, at man bør afsøge, om man kan udvikle en model, hvor private investorer kan bidrage til udviklingen af institutterne. I GTS er der stor overraskelse over, at udvalget kommer med disse anbefalinger.

”Det har ikke været et opdrag for Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme at se på, hvordan forskningsbaseret viden bedst bringes i spil i erhvervslivet. Derfor undrer det os meget, at forenklingsudvalget alligevel kommer med nogle anbefalinger vedrørende fremtidens teknologiske service. Ikke mindst da det allerede i regeringens forsknings- og innovationsstrategi er fastlagt, at en international ekspertgruppe i efteråret 2018 skal gennemføre en analyse og komme med anbefalinger til en styrkelse af den vidensbaserede innovation. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at man tager tingene i den rigtige rækkefølge”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Et brud med europæisk tradition

Ragnar Heldt Nielsen understreger, at hvis man går videre af det spor, som Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme lægger ud, er resultatet et helt andet system for teknologisk service i Danmark, som vil være et brud med den europæiske tradition for teknologisk videnspredning. For det er værd at bemærke, at GTS-institutterne ikke blot er en dansk opfindelse, men at der i de andre europæiske lande findes lignede systemer (Reaserch and Technology Organisations).

”GTS-institutternes arbejde med videnoverførsel tager udgangspunkt i en omfattende teknologisk infrastruktur, der er bygget op over mange år, og som tager direkte afsæt i institutternes salg af kommercielle ydelser til mere end 17.000 danske virksomhedskunder hvert år. Når forenklingsudvalget peger på, at andre virksomheder skal have del i midlerne til at udvikle teknologiske services, vil det resultere i et mere projektorienteret system, hvor det langsigtede perspektiv og almennytten går fløjten. Desuden er anbefalingen om at lade private investorer bidrage til udvikling af GTS-institutterne helt skævt, fordi det bryder med rationalet og det almennyttige princip”.

Bevar InnovationsAgenterne

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme anbefaler også en afskaffelse af innovationsagentordningen. Her er GTS-nettet på linje med SMVDanmark, som undrer sig over, at et godt og fagligt stærkt tilbud fra innovationsagenterne, som mange SMV’er har haft glæde af, nu foreslås afskaffet.

”Når det handler om at åbne døren ind til nye teknologiske muligheder har InnovationsAgenterne vist sig at være et stærkt instrument. Med udgangspunkt i teknologiske spidskompetencer rådgiver de virksomheder om deres innovationspotentiale og henviser til eksterne samarbejdspartnere. I en tid, hvor virksomhederne kalder på hjælp til at finde frem til de rigtige teknologier og samarbejdspartnere, giver det derfor god mening at lade InnovationsAgenterne fortsætte deres arbejde”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Forenklingsudvalget anbefaler bl.a.:

  • At erhvervsfremmetilbuddene fremadrettet kun skal bestå af to niveauer: Et statsligt og et lokalt
  • En nedlæggelse af Danmarks Vækstråd og de regionale Vækstfora
  • Oprettelse af 5 Erhvervshuse, der erstatter væksthusene
  • Oprettelse af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der skal udforme og udmønte en samlet erhvervsfremmestrategi for den decentrale erhvervsfremme
  • En digital erhvervsfremmeportal, der skal være virksomhedernes indgang til erhvervsfremmesystemet
  • At InnovationsAgentordningen, markedsmodningsfonden og Innovationsmiljøerne bliver afviklet
  • At de offentligt finansierede klynger og innovationsnetværk bliver reduceret til 10 – 12 stykker.

Læs mere på Erhvervsministeriets hjemmeside her

Foto: Teknologisk Institut, 3D printet mad