Hvordan lyder motervejen?

Når der planlægges og anlægges nye veje, skal der forinden gennemføres en VVM-undersøgelse. Her udarbejdes en redegørelse for anlægsprojektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Redegørelsen indgår i den offentlige høring og anvendes som beslutningsgrundlag for realisering af projektet. 

Af Per Finne, FORCE Technology, og Jakob Fryd, Vejdirektoratet

Støj er et tema, der ofte fylder meget i debatten ved nye vejprojekter. Der er et stort behov for at forklare naboer og andre interessenter, hvordan projektet vil påvirke omgivelserne. Denne artikel beskriver anvendelsen af lytteeksempler på borgermøder som hjælp til forklaring af støjens betydning.

I dag er det mest almindeligt at forklare de støjmæssige konsekvenser af et projekt ved at beregne støjen i omgivelserne og illustrere påvirkningen ved hjælp af støj­kort. Støjkortene ledsages af prosatekst og tabeller med opgørelser af antal støjbe­lastede boliger i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse. Betegnelsen ”støj­belastet” anvendes ofte om en bolig, hvor den vejledende støjgrænse for udendørs støj ikke er overholdt.

Formidling af støj og støjkonsekvenser er dog yderst vanskeligt. For både lægfolk og for mange teknikere kan det være van­skeligt at forholde sig til dB-skalaen på et kort eller i ord. En almindelig misforståelse er, at hvis Miljøstyrelsens støjgrænse er overholdt, så vil der ikke være støj af be­tydning. Dette er ikke rigtigt. De vejledende grænseværdier for støj svarer til, at ca. 8–10 % af befolkningen føler sig stærkt gene­ret ved at bo et sted, hvor støjbelastningen netop er 58 dB svarende til den vejledende støjgrænse for boligområder. Hvis det er en motorvej, viser nye undersøgelser fra Vejdi­rektoratet, at godt 20 % vil føle sige stærkt generet ved 58 dB.

Vejdirektoratet gennemførte i 2016-2017 en VVM-undersøgelse for en ny mo­torvej mellem Næstved og Rønnede. Der blev undersøgt forskellige forslag og va­rianter til udbygning af Rute 54. For hvert af forslagene blev de støjmæssige kon­sekvenser beskrevet.

Læs hele artiklen her