I et nyt høringssvar anbefaler GTS, at fonden både i sammensætningen af bestyrelsen, ledelsen og i bemandingen af sekretariatet får de nødvendige kompetencer til at varetage tilskudsforvaltning på alle de dækkede TRL-niveauer fra grundforskning, over industriel udvikling til markedsintroduktion.

Høringssvar

Administrativ forankring af Fonden

Vi anbefaler, at det sikres og ekspliciteres, at fonden både i sammensætningen af bestyrelsen, ledelsen og i bemandingen af sekretariatet får de nødvendige kompetencer til at varetage tilskudsforvaltning på alle de dækkede TRL-niveauer fra grundforskning, over industriel udvikling til markedsintroduktion.

Med afsæt i fondens bredde formål, ser GTS det som helt afgørende for Fondens succes, at sekretariatet både ledelses- og medarbejdermæssigt bliver gearet til en tilskudsforvaltning, der reelt kan dække ”hele værdikæden fra produktion af plantebaserede fødevarer til industriel udvikling, forarbejdning og afsætning.” Og hele innovationskæden fra ”udviklingsaktiviteter såsom sortsudvikling, dyrkning, forarbejdning” til ”uddannelse og vidensformidling samt salgsfremme på tværs af sektoren.”

Der er således afgørende forskelle mellem tilskudsforvaltning på lave hhv. høje TRL-niveauer. Eksempelvis er der for FoU på lavere TRL-niveauer helt andre investerings- og ricisi-mæssige forhold (og derfor også statsstøtte forhold), som skal tages i betragtning ift. sammensætningen af kriterier, vilkår og satser mm. for konkrete udbud, end når der er tale om aktiviteter tætter på markedet, herunder test og demonstration mm.

§2 Definitioner, 1): Behov for en eksplicit definition af GTS-institutterne som ”forsknings- og vidensformidlingsorganisationer”

GTS konstaterer, at GTS-institutterne kan indeholdes i definitionen af ”forsknings- og videnformidlingsorganisation”, såfremt de lever op til de angivne forudsætninger omkring uafhængighed, økonomisk aktivitet mv.

Jf. vores høringssvar til lovforslag om Fonden for plantebaserede fødevarer j.nr. 21-1121-000001, så er der imidlertid behov for en eksplicit definition af GTS-institutterne som ”forsknings- og videnformidlingsorganisation.”  Det skyldes, at der har været misforståelser omkring den korrekte indplacering af GTS, herunder eksempler på, at GTS-institutterne fejlagtigt er blevet sidestillet med en virksomhed.

Se nærmere uddybning i vores høringssvar til lovforslag om Fonden for plantebaserede fødevarer j.nr. 21-1121-000001, samt høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram J.nr. 21-0120-000006.

§8 Ansøgningskrav

Stk. 3. Her sondres for første gang mellem projekter og aktiviteter. Vi anbefaler, at forskellene forklares nærmere.

§13 stk. 2 og §27 Kumulering af støtte

Mulighederne for kumulering af støtte bør skrives mere klart, så det står tydeligt, at der er mulighed for medfinansiering under forudsætning af, at der ikke er tale om dobbeltstøtte.

§14 Ansøgningskrav fortsat

Formuleringen er uklar. Hvad menes med ”behandlingen af tilsagnet” og er det omtalte materiale det, der henvises til i §10, stk. 1?

§18 Ændring af tilsagn og overdragelse af tilsagn

Stk. 1. Budgetændringer er administrativt tunge processer. Den foreslåede grænse på 10%, før en budgetændring kræver bestyrelsens godkendelse, bør øges til fx 25%, som det ses i andre bevillingsprogrammer.

Stk. 4. Det bør forklares nærmere, hvad der menes med ”væsentlige”.

§28 Fremsendelse af statusrapport

Stk. 1. Det er uklart, hvor lang tid tilsagnshaver har til at indsende rapporter og delregnskaber. Det kan ikke forventes, at rapporter kan indsendes 1. juli, hvis perioden man rapporterer over, er seneste 12 måneder.

§34 Regnskab

Stk. 1. Ved aflæggelse af del- og slutregnskab skal der redegøres for eventuelle afvigelser mellem budget og regnskab. Der bør være en bagatelgrænse for afvigelsernes størrelse, før redegørelser er påkrævet.

§41 Kontrol

Stk. 2. Tilsagnsmodtager er forpligtet til at opbevare diverse dokumenter fx skatte-, moms- og driftsregnskaber op til 10 år efter afslutning på projekt. Det bør tydeliggøres, at det er den enkelte tilskudsmodtager, der er forpligtet til at opbevare egne dokumenter efter projektet er afsluttet.

Bilag 2 Maksimale støttesatser

Det bør tydeliggøres hvilke aktiviteter, forsknings- og viden-formidlingsorganisationer kan modtage støtte til, herunder eksplicit fremgå, at forsknings- og viden-formidlingsorganisationer kan modtage støtte til alle aktiviteterne under forskning og udvikling, videnoverførsel og uddannelse.

” Demonstration” bør tilføjes idet det er en almen kendt, brugt og veldefineret aktivitet i forskellige støtteordninger.

Hvis der er behov for uddybning af ovenstående synspunkter, står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Ragnar Heldt Nielsen
Direktør, GTS-foreningen