Innovation i hele landet

GTS: Innovation foregår i hele landet

”Viden er en vigtig kilde til vækst og velstand. Det har derfor høj prioritet hos regeringen, at den viden, vi producerer, kommer ud til virksomheder i hele landet”, skriver uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen i et indlæg i Altinget i forbindelse med Altingets tema om regional videnspredning.

Af Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen

Det er et relevant fokus at tage, ikke mindst set i lyset af, at undersøgelser har vist, at virksomheder uden for de store byer generelt set er mindre aktive med innovation end virksomheder i større byer. Det betyder, at der potentielt set befinder sig virksomheder uden for byerne med potentiale for vækst, som ikke bliver udnyttet. Den mulighed har vi ikke råd til at lade passere, og derfor giver det god mening, når Esben Lunde Larsen opfordrer alle aktører til at tage et ansvar og løfte i flok.

Regional videnspredning står centralt

GTS-institutterne har altid orienteret sig efter virksomhedernes behov for viden og arbejdet for at sprede viden. Det er grunden til, at det langt hen ad vejen er lykkedes at nå ud til virksomheder i hele landet. Det fremgår af figuren herunder, der viser, at GTS-nettets kunder kommer fra alle dele af Danmark.

GTS-kunder i Danmark 2014

Billedtekst: 17.000 private kunder hos GTS-institutterne i 2014 markeret med en prik efter adresse. Prikkerne overlapper i områder, hvor kunderne ligger tæt.

At vi allerede i dag sælger vores ydelser bredt til virksomheder i alle dele af Danmark, betyder naturligvis ikke, at vi ikke har mere at byde på. Det har vi, og det skal vi. Det enkelte GTS-institut er netop i gang med at lave udkast til udviklingskontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Her står arbejdet med regional videnspredning og en styrket videnbro centralt.

Et styrket samarbejde på tværs i innovationssystemet er også et vigtigt element i vores ”Vision 2021”. Det kan fx foregå ved at udvikle nye modeller for samarbejdet med uddannelsessektoren omkring studerendes adgang til ”state-of-the-art” teknologisk udstyr. Herudover vil vi videreudvikle vores rolle som koordinator i større forsknings- og innovationssatsninger, der udover GTS-institutter involverer virksomheder, universiteter og andre FoU-aktører.
En yderligere styrkelse af GTS-institutternes regionale tilstedeværelse skal ske i et tæt samarbejde med andre regionale spillere. Derfor inviterer vi til et bredt samarbejde på tværs af aktørerne i den danske innovationsindsats. Et tæt samarbejde vil samtidig sikre, at vi ikke falder over hinandens ben i bar iver for at ville ”hjælpe” virksomhederne.

En regional kæde af viden

Som Mette Fjord Sørensen, Dansk Erhverv, skriver i sit bidrag til debatten i Altinget, så er der brug for en klar rolledeling. Vi skal ikke alle sammen være eksperter i det samme. Det handler derfor om at finde ud af, hvordan vi med vores forskellige styrkepositioner kan supplere hinanden.

For at styrke videnbroen yderligere vil vi opfordre Innovationsfonden til at lægge øget vægt på samarbejder og videnspredning i de netop lancerede ”Grand Solutions”. Fonden skal naturligvis ikke gå på kompromis med projekternes kvalitet eller nyskabelse, men ved fra starten aktivt at tænke ind, hvordan viden kommer ud og bliver anvendt bredt i flere virksomheder, kan effekten af projekterne øges. Det kan bl.a. ske ved i projektdesignet at anerkende og finansiere, at der kan være flere roller for videninstitutionerne – både som skabere af den nye viden og i at sikre, at den kommer i anvendelse. I det nuværende setup kan der være en tendens til alene at fokusere på implementeringen i de første virksomheder, der deltager i projektet, skønt potentialet i ”næste række” af virksomheder kan være stort.

Målet må være at opbygge et system, hvor aktørerne udgør en regional kæde af viden, som virksomhederne kan benytte i deres arbejde med innovation. Hvor vi både samarbejder på tværs, men hvor vi også kender hinandens kompetencer så godt, at vi kan bringe virksomhederne videre, når det giver mening. Det er vejen frem mod mere innovation uden for de store byer.

Vi vil derfor opfordre politikerne til fortsat at styrke incitamenterne for et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, universiteter og GTS-institutter. Danmark er for lille et land til at viden skal gå tabt i suboptimering og unødige skel mellem aktører.

Dette indlæg blev først bragt i Altinget d. 26. februar – se her