GTS, GTS-forening

GTS i det nye rådssystem

Af Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-brancheforeningen

I forbindelse med den nye innovationsstrategi har uddannelsesminister Morten Østergaard foreslået en ny rådsstruktur med en sammenlægning af Strategisk Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation samt Højteknologifonden.

Baggrunden er et ønske om at sikre, at forskningsresultater i langt højere grad end tidligere omsættes til vækst og arbejdspladser i virksomhederne. GTS er enige i, at der er brug for øget fokus på, hvordan ny forskning kan blive anvendelig for flere danske virksomheder. Samtidig er vi dog bekymrede for om en ny rådsstruktur vil få det nødvendige fokus på netop denne problematik.

Set ud fra et GTS perspektiv, så er det med etableringen af det nye råd afgørende, at det institutionelle ophæng for GTS-institutterne er tydeligt placeret i rådet. Det er væsentligt, at rådet har forståelse for GTS-nettet i dets institutionelle kapacitet, som en potentiel partner for indfrielse af en række af de innovationspolitiske opgaver i rådet. Det gælder både i rollen som national infrastruktur (fx testfaciliteter og teknologiske serviceydelser), som udviklingslaboratorium af avanceret teknologi på forkant af markedet, og i den helt afgørende rolle som GTS-nettet spiller i forhold til at løfte danske små og mellemstore virksomheder op i værdikæden.

GTS-institutterne kan give værdifuldt input til rådet om de aktuelle udviklingstendenser blandt de danske SMV’er, nye teknologimuligheder og internationale udviklinger på innovationsområdet. På sin side kan rådet informere GTS’erne om overordnede politiske tendenser, og hvordan rådet ønsker disse indarbejdet i fremtidige aktiviteter.

Efter vores mening skal fire forudsætninger være til stede, hvis samspillet med det nye råd og GTS skal blive en fuldbyrdet succes. For det første skal der være en sikring af, at GTS-nettets institutionelle kapacitet udnyttes. For det andet skal der sikres stabile økonomiske rammer. For det tredje skal der være fokus på output og effekt – og for det fjerde skal der være et stærkt erhvervsfokus i det nye råd.

  1. For at få et øget udbytte af investeringerne i GTS-nettet er det en forudsætning, at et nyt rådssystem i højere grad end tidligere stiller skarpt på GTS’ernes institutionelle kapacitet, og hvordan den i endnu højere grad kan udnyttes til at sikre dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Her er adgang til state of the art teknologi-faciliteter og laboratorier en nøglefaktor. Det kræver langsigtet engagement og kapacitetsudbygning for at lykkes.
  2. Det er nødvendigt at fastholde den nuværende GTS-sats i RTI i det nye råds aktiviteter (fx de nye partnerskaber). Den nuværende GTS-sats sikrer, at de reelle udgifter til løn og den teknologiske infrastruktur indgår i beregningerne. Der bør desuden sikres en stabil 3-årig tidshorisont på GTS-bevillingen til resultatkontrakter svarende til, hvad der med finanslovsaftalen for 2013 er etableret for universiteterne.
  3. Et centralt punkt i innovationsstrategien er, at der skal være øget fokus på udbyttet og effekten af de aktiviteter og programmer, som støttes af det offentlige, frem for alene at måle på aktiviteter og milepæle. GTS’ernes resultatkontrakter bør også i højere grad fokusere på de ønskede effekter for erhvervslivet og den kapacitet, der ønskes opbygget. I dag splittes resultatkontrakterne i for høj grad op på enkeltindsatser, der måles på leverede milepæle (procesmål).
  4. Det nye råd bør bestå af et flertal af personer, som har en baggrund i erhvervslivet. Det vil sikre, at indsatsen tager afsæt i en dyb viden og erfaring med, hvordan viden bringes i spil i erhvervslivet og rent faktisk skaber vækst. Medlemmerne skal således uanset om de har baggrund fra erhvervsliv eller forskning have dokumenteret erfaring i omsætning af forskning til innovation, ledelsesmæssig erfaring og tyngde, ligesom der skal være personer specielt med SMV-indsigt.

GTS-nettets placering i krydsfeltet mellem forskning og erhvervsliv har givet en omfattende erfaringer med at sikre et tæt samspil. GTS råder over betydelige ressourcer, der i endnu højere grad kan sættes i spil til gavn for væksten. GTS er klar – vi håber at det nye råd også vil være klar til at sætte turbo på innovationsindsatsen med GTS som en central medspiller.

Notat om “GTS i det nye rådssystem”

GTS har udgivet et notat ”GTS i det nye rådssystem”, hvor du kan læse meget mere om GTS-anbefalingerne for det nye rådsystem.