Hvor farlig er partikelforurening fra brændeovne, trafik og industri?

Hvordan vurderer man partikelforurening fra trafik, brændeovne og industri bedst muligt? Det vil nyt europæisk projekt finde svar på. Tre GTS-institutter deltager i projektet, og det bringer dem helt i front med partikelforskning.  

DFM A/S, Teknologisk Institut og FORCE Technology er gået sammen med 18 andre partnere i det europæiske projekt AEROMET for at udvikle næste generation af metoder til måling af partikelforurening.

Målet er at styrke præcision og pålidelighed af de måleinstrumenter, der anvendes for at overvåge grænseværdiernes overholdelse. For at opnå dette skal der i projektet udvikles nye metoder til karakterisering af forureningspartikler, så som kemisk sammensætning, partikelstørrelse samt skelnen mellem døde partikler (fx støv) og levedygtige partikler (fx bakterier).

Michael Kjær, adm. direktør, DFM udtaler;

– ”Vi har store forventninger til gruppens arbejde, og flere virksomheder har allerede vist stor interesse for de nye metoder”.

Kai Dirscherl, der forsker i partikelmålinger ved DFM, siger endvidere:

– ”I takt med at reguleringskravene til luftkvalitet bliver skarpere, og målemetoderne bliver mere avanceret, er det essentielt at vurdere instrumenternes pålidelighed for at kunne afgøre, om grænseværdierne faktisk overholdes eller ej”.

Nuværende grænseværdier stammer fra 70’erne

De aktuelle grænseværdier for partikelforurening tager udgangspunkt i teknikker fra starten af 1970’erne. Datidens instrumenter fangede forureningspartikler i særlige luftfiltre, og vægtforøgelsen af filtrene viste graden af forurening: Jo tungere filtre, desto mere forurening.

Dette er baggrunden for, at fx EU direktiv 2008/50/EF siger, at der højst må være 25 mikrogram af partikler mindre en 2,5 mikrometer i en kubikmeter byluft. Denne grænseværdi tager dog ikke hensyn til hvad partiklerne består af (sod, tungmetaller, kulbrinter, osv.) eller hvor store de er.

Netop partikler mindre end 0,1 mikrometer er særdeles farlige, fordi de kan optages af vores krop igennem lungerne, mens partikler større end 1 mikrometer ikke kan trænge så dybt ind i kroppen, hvilket betyder, at den samlede masse af partikler ikke giver et retvisende billede i forhold til den potentielle sundhedsfare.

Derfor er GTS-institutterne med i projektet

Teknologisk Institut deltager i det europæiske samarbejde for at sikre, at de nye målemetoder kommer ud i brug ved virksomhederne. Det er således anvendelsen af de nye målemetoder, der er i fokus for Teknologisk Institut, når der fx måles støvudvikling eller black carbon for at sikre et bedre arbejdsmiljø.

DFM A/S tilbyder allerede i dag akkrediteret kalibrering af partikeltællere, men vil udvide denne facilitet til materialefølsomme partikeltællere, der netop vil kunne skelne mellem døde og levedygtige partikler. Dette vil især komme den danske pharmaindustri til gode, når metoden til identifikation af forureningspartiklens materialetype udvides til biologiske partikler.

FORCE Technology deltager dels i projektet i form af ekspertise i opsamling og sortering af partikler i størrelsesfraktioner og dels med ekspertviden i avanceret kemisk analyse af partikler på mikro og nanoniveau til validering af de mobile analysemetoder, som skal udvikles i løbet af projektet.

Støttes af Horizon 2020

Projektets støttes af det fælles europæiske forskningsprogram EMPIR under EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram (www.empir-dk.dk) og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

For mere information kontakt

DFM
Kontakt: Ole Stender Nielsen
E-mail: osn@dfm.dk
Tel.: 77 30 58 00

Teknologisk Institut
Kontakt: Peter Bøgh Pedersen
E-mail: pbbp@teknologisk.dk
Tel.: 72 20 20 00

FORCE Technology
Kontakt: Thomas Fich Pedersen
E-mail: tfp@force.dk
Tel.: 43 25 00 00

Om AEROMET, EURAMET og EMPIR

AEROMET er et projekt under EURAMET, som er ansvarlig for gennemførslen af EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research). EMPIR har til formål at fremme samarbejdet mellem de europæiske nationale metrologiinstitutter (NMI) og partnere inden for industri og forskning.

Det overordnede mål for AEROMET er at udvikle og demonstrere metoder for sporbarhed og kalibrering af forskellige aerosolinstrumenter for relevante partikelstørrelser fra 1 nm op til 10 μm og større, samt massekoncentrationer startende fra 0.1 μg/m³ til 100 mg/m³ og mere, og antalskoncentrationer (102 til 106 partikler pr. cm³).

Læs mere her

aerometproject.com

euramet.org/about-euramet

euramet.org/research-innovation/research-empir