Eksperter udvikler standarder for bygningsakustiske målinger

Standardisering af bygningsakustiske måle- og vurderingsmetoder er en vigtig forudsætning for dokumentation af bygningsdeles akustiske ydeevne og bygningers lydforhold. Kun med fælles europæiske eller internationale metoder kan byggevareproducenterne deklarere eller CE-mærke deres produkters egenskaber til brug i international markedsføring.

Af Dan Hoffmeyer

Hos FORCE Technology deltager man aktivt i standardiseringsarbejdet omkring bygningsakustik gennem afdelingen DELTA Akustik. I mere end 30 år har man her bidraget til standardiseringen på det bygningsakustiske område som medlemmer af Dansk Standards standardiseringsudvalg S-115 ”Akustik”. Aktuelt fungerer seniorspecialist Dan Hoffmeyer fra DELTA Akustik som initiativtager i gruppen for bygningsakustik og udarbejder oplæg til indstillinger og kommentarer til nye standarder for dette fagområde.

Medlemskabet af det danske standardiseringsudvalg S-115 giver FORCE Technology mulighed for at deltage i de internationale (ISO) og europæiske (CEN) standardiseringsorganisationers arbejde med standarder inden for akustik.

Bygningsakustiske laboratoriemålinger af bygningsdele

Som udbyder af laboratoriemålinger af eksempelvis lydisolation for vinduer, døre og vægge og lydabsorption for lofter er det afgørende for FORCE Technology at være opdateret med den seneste viden og udvikling. GTS-Instituttet deltager derfor i arbejdet omkring laboratoriemåling af lydisolation og i flere arbejdsgrupper, der er i gang med opdateringer med hensyn til måling og vurdering af lydabsorption. Dette inkluderer en omfattende revision af standarden for laboratoriemåling af lydabsorption i et lydhårdt målerum, en revision af standarden for vurdering og vægtning af lydabsorption og en ny standard for måling og vurdering af kontorskærme og møblers lydabsorption mv.

Nye metoder for måling af lydisolation i bygninger

Arbejdet med nye målemetoder for lydisolation i bygninger er stort set afsluttet, og standarderne udgivet som DS/EN ISO 16283-serien. I forhold til de tidligere målemetoder er den væsentligste ændring, at der kan benyttes håndholdte mikrofoner; dog er mikrofoner på stativ fortsat reference ved tvister. Herudover er der specielle anvisninger for målinger i små rum i det udvidede frekvensområde under 100 Hz.

FORCE Technology udfører kontrolmålinger af bygningers lydforhold over hele landet i henhold til de nyeste gældende standarder på området.

Ny udgave af SBi-anvisning 217 om bygningsakustiske målinger

Som opfølgning til de nye standarder i DS/EN ISO 16283-serien for målinger af lydisolation i bygninger har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet, i februar 2017 udgivet en ajourført udgave af SBi-anvisning 217 om udførelse af bygningsakustiske målinger. Anvisningen definerer og beskriver, som supplement til de gældende standarder, udførelse af bygningsakustiske målinger i relation til Bygningsreglement 2015. Anvisningen kan fx anvendes, når der i byggetilladelsen stilles krav om kontrolmålinger som dokumentation for, at bygningsreglementets krav til lydforhold er opfyldt.

Plenarmøder i København

I midten af maj 2017 holdt den internationale standardiseringsorganisation ISO’s tekniske komité TC 43 ”Acoustics” møder i København med Dansk Standard som vært.  Møderne omfattede også underkomiteen SC 2 ”Building acoustics”, hvor akustikeksperter fra både videninstitutioner og byggevarefabrikanter mødes for at træffe beslutninger om fremtidens bygningsakustiske standarder. Her deltog FORCE Technology med henblik på bl.a. at sikre dansk indflydelse på fremtidens standarder og sikre den nyeste viden om bygningsakustiske målinger.

Mere info

For spørgsmål og yderligere information om bygningsakustik og FORCE Technology’s standardiseringsarbejde indenfor akustik kontakt Dan Hoffmeyer, seniorkonsulent, dh@delta.dk, tlf. +45 72 19 40 00, eller Mads Bolberg, specialist, mbl@delta.dk, tlf. +45 72 19 46 42.

Læs mere her