Derfor bør du teste elsikkerheden af elektronikprodukter

Det er ikke alene lovpligtigt at sørge for, at ens elektronikprodukt er sikkert – det giver også designmæssige forbedringer og god teknisk dokumentation at gennemgå et elsikkerhedstestforløb.

Her kommer FORCE Technologys eksperter med nogle gode grunde til at få testet elektronikprodukters elsikkerhed, inden de bliver sendt på markedet.

1. Sikkerhedstest er et lovkrav for CE-mærkning

Det er lovpligtigt at opfylde kravene i de relevante direktiver for at markedsføre sine produkter i EU. Uden for EU gælder tilsvarende regler. Opfyldelse af kravene skal dokumenteres i et teknisk dossier, der skal være tilgængelig for eventuel kontrol, så længe produktet markedsføres plus yderligere 10 år. Det tekniske dossier er grundlaget for, at man kan udfærdige en EU-overensstemmelseserklæring og CE-mærke sit produkt.

Husk, der er altid lovkrav om at sørge for, at ens produkt er sikkert, før man anbringer produktet på markedet. Lovkravene til elsikkerhed kan være bestemt af Lavspændingsdirektivet, Medical Device Direktivet, Radioudstyrsdirektivet, Maskindirektivet eller andre relevante direktiver. I sidste ende samler General Product Safety Directive (GPSD) op, hvis produktet ikke er dækket af andre direktiver.

Det er en udpræget misforståelse, at der ikke er sikkerhedskrav til elektroniske produkter, hvis bare spændingerne er lave nok. Produkter med lave spændinger er sandt nok ikke dækket af Lavspændingsdirektivet, men der vil så være et andet direktiv, der hidkalder krav om elsikkerhed. Man må ikke sælge farlige produkter.

2. Minimerer risikoen for skader ved produktbrug

En elsikkerhedstest giver indblik i, om ens produkt er designet sikkert, så man kan undgå eller reducere risikoen for, at produktet kan blive skyld i skader på personer, husdyr eller ejendom. Produktet skal være således designet og fremstillet, at det ikke giver anledning til en potentiel farlig tilstand, en hazard, som ved en uheldig indre eller ydre hændelse kan føre til skade.

Sikkerhedsstandarderne adresserer hazards, som kan volde skade pga. elektrisk stød, energiudladning, ild, varme, mekaniske forhold (fx skarpe kanter, klemning, bevægelige dele), stråling (fx RF, IR, UV, laser, lyd, radioaktivitet) og kemiske forhold (fx giftige materialer, væsker, røg, dampe).

3. Akkrediteret elsikkerhedstest giver større sikkerhed

At en test er akkrediteret betyder, at testhuset er underlagt kvalitetsinspektion (audit) fra en myndighed og/eller interesseorganisation (DANAK og IECEE CB Scheme i FORCE Technologys tilfælde). Auditøren kontrollerer, at testen udføres metodisk korrekt, og at personalet er uddannet til at gennemføre testen, herunder i stand til at foretage de mange tekniske vurderinger, der er en del af de anvendte standarder.

En akkrediteret og certificeret testrapport fra et testhus som fx FORCE Technology er det bedste bevis for korrekt og uvildig test og giver derfor den højeste grad af brugbarhed.

Den akkrediteret testrapport giver fabrikanten høj sikkerhed for, at rapporten bliver accepteret af de forskellige landes myndigheder i EU. Uden for EU kræves der mange steder CB Scheme certificeret rapport. Med en rapport, der er certificeret i henhold til det såkaldte CB Scheme, får fabrikanten global markedsadgang.

Læs flere gode grunde her