marin biodiversitet

Bedre lokalisering af stenrev i Danmark

DHI har med input fra DCE udviklet en screeningsmetode, som kan give et bud på, hvilke områder der potentielt kan anvendes til stenrev.

stenrev

Lokalisering af stenrev

Resultater fra screeningsmetoden kan anvendes til at kvalificere placering af stenrev samt vise, hvor der bør foretages mere lokale forundersøgelser af mulige stenrevslokaliteter.

Etablering af stenrev kan bl.a. afhjælpe påvirkningen af fiskeri

Etablering af stenrevene i form af udlægning af større eller mindre sten på hensigtsmæssige og kost-effektive områder kan afhjælpe påvirkningen af fiskeri og råstofindvinding og fremme etablering af varige bestande af makroalger. Derved kan der genskabes artsrige og højproduktive habitater, som producerer ilt og næring og giver nye levesteder for fisk og smådyr.

Læs mere på DHI’s hjemmeside.