EU-direktiver

Nye EU-direktiver for elektronikprodukter

Af Nanna Bastved

I løbet af 2016 træder flere nye EU-direktiver for elektronikprodukter i kraft som led i EU’s ønske om at harmonisere direktiverne på tværs.

For nogle producenter er opgaven med at leve op til de nye krav mere omfangsrig end for andre. Alle skal dog opdatere produkternes dokumentation, og det betaler sig at komme i gang nu.

I juni skal alle leve op til de nye direktiver

20. april og 13. juni 2016 skal alle, der producerer eller videresælger elektronikprodukter i EU, leve op til de nye direktiver indenfor EMC, radioudstyr og lavspænding. Ændringerne sker som led i EU’s ønske om at ensrette direktiverne, så de følger samme format og er nemmere at formidle og håndhæve på samme måde i hele EU.

-I 2010 trådte den såkaldte ’varepakke’ i kraft, som er en skabelon for de underliggende direktiver. Det nye EMC-direktiv er sat ind i den nye skabelon, men de tekniske krav til produktkonstruktionen er uændrede, siger Christian Rosenskjold, chefkonsulent hos Energistyrelsen, der har overtaget ansvaret for direktiverne EMC og RED fra Erhvervsstyrelsen.

Christian Rosenskjold påpeger, at de nye EMC- og radioudstyrsdirektiver ikke skal opleves som en stramning for industrien, men som en mere overskuelig formidling af reglerne: ‘

-Den væsentligste ændring i de nye direktiver er, at kravene er tydeligere for hver af de tre typer erhvervsdrivende – fabrikant, importør, distributør – så man kan se, hvilke forpligtelser man har.

Hvad angår radioudstyrsdirektivet, er der lidt flere ændringer, hvilket skyldes den teknologiske udvikling i den periode, hvor de gamle direktiver har fungeret.

Implementeringen følges tæt

Dansk Standard driver de faglige udvalg, der er Danmarks talerør til europæisk og international standardisering. Udvalgene S-650 og S-710 beskæftiger sig med EMC- og radiodirektiverne og følger implementeringen af de nye direktiver tæt. Udvalgene kan som Dansk Nationalkomité også afgive Danmarks stemme på forslag til nye standarder og samtidig fremsætte egne forslag.

-Harmoniserede standarder beskriver detaljeret, hvordan direktivets overordnede krav kan opfyldes. Under Annex ZZ i den harmoniserede standard fremgår det, i hvilket omfang den enkelte standard kan bruges til at verificere direktivets krav, forklarer Per Crety, seniorkonsulent i Dansk Standard, der via udvalgene arbejder med at formidle de nye regler samt udlægge og fortolke de juridiske og tekniske tekster, så de kan kommunikeres bedst muligt til virksomhederne i Danmark.

Øget krav om dokumentation

Den ændring, der får betydning for flest virksomheder, relaterer sig til EU’s krav om ensrettet dokumentation, og det krav går på tværs af de tre direktiver. Det betyder, at virksomhederne skal ændre i deres produktdokumentation for at leve op til EU Kommissionens krav om øget risikostyring og sporbarhed på produkter markedsført i EU.

-De gamle direktiver for EMC og radioudstyr har fungeret i mere end 10 år. Det er nærliggende at justere deres virkemåde efter så lang en periode med erfaringsopsamling. Især for importører og distributører er dokumentationskravene blevet strammet og præciseret, siger Per Thåstrup Jensen, formand for standardiseringsudvalgene, som beskæftiger sig med EMC- og radiodirektiverne. Til dagligt arbejder han som senior EMC-specialist hos DELTA.

Dermed henviser Per Thåstrup Jensen til, at EU Kommissionen har ønsket at øge sporbarheden af produkter, så myndighederne kan finde tilbage til fejlkilden i tilfælde af, at et produkt fejler i brug.

Læs mere