test

Testresultater med varefakta

Af Per Taastrup Jensen

Akkreditering af et testlaboratorium sikrer et tredjepartstilsyn med laboratoriets testresultater, og forpligter både laboratoriet og myndighederne. Ved akkrediteret test sikres at den tekniske og kvalitative formåen af laboratoriet fastholdes på så højt et niveau, at testresultaterne kan anerkendes på det internationale marked.

Standarder og deres fortolkninger

Kvalifikationstest såsom EMC-test, vibrationstest og klimatest gennemføres med udgangspunkt i den beskrivelse, der er givet i internationale standarder (’basis-standarder’). Disse forfattes og udgives af organisationer som IEC, CISPR, ISO, CENELEC og ETSI. Specialister fra mange lande har samarbejdet om at beskrive de målinger, der er omfattet af standarderne mest muligt præcist, så standarderne kan bidrage til et entydigt resultat, når testen gennemføres. Dermed er det i princippet enkelt at gennemføre en test, for man skal jo blot følge opskriften i standarden.

I den praktiske verden er sagen mere kompliceret, da de meget generaliserede standarder skal tillempes det helt konkrete produkt, der skal gennemgå en test i laboratoriet. Derfor anvender nogle testlaboratorier en ekstra, uvildig kompetence i form af en akkreditering af testlaboratoriets aktiviteter.

Ekstra uvildig kompetence og internationalt netværk

Et akkrediteret laboratorium skal opretholde et fagligt miljø, dvs. et passende højt uddannelsesniveau indenfor de fagområder, hvor der udføres test. Men det faglige miljø skal også være afstemt med omverdenen, fx deltager DELTA i IEC, CENELEC og CISPR standardiseringsarbejde. Formålet er, at laboratoriets faglige kompetencer er afstemt med omverdenen, og ikke udvikler sig til sit eget elfenbenstårn, hvor der ikke udveksles viden med resten af verden. Akkrediteringsmyndigheden er garanten for, at også kompetencer udefra indgår i det faglige miljø.

Yderligere ekstra kompetence kommer fra akkrediteringsmyndighedens administrative og tekniske assessorer, der som en uvildig tredjepart fører tilsyn med de akkrediterede laboratorier. Denne service er ikke gratis. De uvildige hjælpere aflønnes gennem det honorar, laboratorierne betaler for at tilknytte sig akkrediteringen. DELTA har som akkrediteret laboratorium regelmæssigt fagligt besøg af assessorerne fra DANAK og SWEDAC I perioden mellem tilsynsbesøgene udfører både laboratorium og akkrediteringsmyndighed en række aktiviteter, der kontinuerligt sikrer, at akkrediteringens krav overholdes.

Gensidig international anerkendelse

Som dokumentation for akkrediteringens resultat udarbejder akkrediteringsmyndighederne hos DANAK og SWEDAC et tilsagns- eller bemyndigelsesdokument, som er tilgængeligt på myndighedernes hjemmesider. Akkrediteringsomfanget (scope of accreditation) offentliggøres i form af en liste over de standarder, laboratoriet må anvende indenfor akkrediteringen. Listen betyder, at man fra EU og den øvrige verden kan slå op, om DELTA kan arbejde akkrediteret med test i henhold til en aktuel standard. Omfanget af akkreditering tilpasses jævnligt i henhold til kundernes ønsker og i takt med den tekniske udvikling i standarderne. Både DANAK og SWEDAC er medlemmer af EA (European Co-operation for Accreditation) samt ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), hvilket igen sikrer, at akkrediteringsmyndighedernes arbejde er reguleret ensartet mellem medlemslandene.

Læs hele artiklen på DELTA Share.