Hvad er nyt i nyt Radioudstyrsdirektiv?

Det nye Radioudstyrsdirektiv ’RUD’ eller ’RED’ på engelsk, DIR 2014/53/EU, definerer, at alt udstyr, som tilsigtet udsender og/eller modtager radiobølger med henblik på radiokommunikation og/eller radiostedbestemmelse, defineres som et radioprodukt, der er omfattet af direktivet. 

Af Jakob Steensen, DELTA

Der er således en lille forskel fra det gamle R&TTE-direktiv, som fandt undtagelse for udstyr, der sendte med en bærefrekvens under 9 kHz. Desuden er der forskelle ved, at teleterminaludstyr udgår og i stedet dækkes af EMC-direktivet, samt at visse typer modtagere træder ind. Men der er ingen forskel i de essentielle krav:

Radioudstyr skal konstrueres, så  det sikrer:

  • Artikel 3.1.a: Beskyttelsen af sundhed (EMF – udstrålet feltstyrke må ikke være over visse grænseværdier) og af sikkerhed for personer, husdyr og ejendom (inklusive målene fastsat i Lavspændingsdirektivet – dog uden nedre spændingsgrænse).
  • Artikel 3.1.b: Et tilstrækkeligt niveau af elektromagnetisk kompatibilitet som fastsat i EMC-direktivet.
  • Artikel 3.2: Effektiv anvendelse af frekvensbåndet og understøttelse af en effektiv anvendelse af radiofrekvenser, således at skadelig interferens undgås.

Der er heller ingen forskel i politikkerne vedrørende radiomoduler, som godkendes på modulær basis og sidenhen inkorporeres i andre produkter. Principielt findes radiomoduler slet ikke. Der findes kun radioprodukter. Men der eksisterer til gengæld forskellige måder at vurdere konformitet på, og det åbner muligheder for genbrug af modulære testresultater. Altså testresultater, som fremskaffes ved prøvninger på ’radiomodulet’, og som sidenhen nedarves til slutproduktet, som var de samme målinger rent faktisk gjort på det samlede produkt med radio i

Læs hele artiklen på DELTA’s hjemmeside