asian water

Danske løsninger med i Asian Water

“Denmark: Early adopter of water and climate solutions” er overskriften på en artikel i det indflydelsesrige magasin Asian Water, som præsenterer danske løsninger for håndtering af bl.a. spildevand, hospitalsspildevand, herunder løsninger som DHI har bidraget til i det seneste nummer af magasinet.

Forud for World Water Forum i Korea i april 2015 inviterede State of Green en delegation af asiatiske journalister til Danmark. Journalisterne mødtes med daværende miljøminister Kirsten Brosbøl og blev derefter præsenteret for en række danske løsninger omkring spildevand, forebyggelse af oversvømmelse i byer og hospitalsspildevand. DHI har bidraget til at udvikle flere af disse innovative løsninger.

Renseanlæg med 90 % energieffektivitet

I Århus besøgte delegationen Marselisborg Renseanlæg, et moderne anlæg, som har udskiftet overfladebeluftning med bundbeluftning og har opnået 90% energieffektivitet. Anders Lynggaard-Jensen, Innovationschef, Urban Water, DHI mødte delegationen og præsenterede dem for den nyudviklede samstyring af renseanlæg og afløbssystemer, som har bidraget til bedre vandkvalitet i byen og dermed bedre overholdelse af kravene i EUs Vandrammedirektiv og Badevandsdirektiv. Systemet forebygger samtidig oversvømmelse i byen og har kostet betydeligt mindre end en traditionel løsning med store forsinkelsesbassiner.

I Herlev kan man udlede vand direkte til lokale vandløb

I Herlev udenfor København besøgte de asiatiske journalister Herlev Hospital, hvor DHI har været med til at udvikle et system, som betyder at man kan rense spildevandet lokalt. Denne løsning, som er baseret på membranfiltrening ved hjælp af Grundfos Biobooster, ozonbehandling og anvendelse af aktivt kul, er ved at blive testet i Herlev. Formålet er at opnå en kvalitet af det rensede vand, som betyder, at man kan udlede direkte til lokale vandløb.

Du kan læse om delegationens erfaringer i Asian Water, May-June 2015

Læs mere på DHIs hjemmeside